دعا بهمراه روزه غير ممکن ها را ممکن ميکند

کشیش سیامک زرگری
6 نوامبر, 2016

چکیده موعظه

مسیح دعای آسمانی را یاد میدهد:پادشاهی تو بیاید.در این دنیا پر از بدبختی و مصیبت و درد است میگوییم خدایا پادشاهی تو کجا است؟پادشاهی خدا کامل روی زمین نیامده زیرا پادشای شیطان هم هنوز روی زمین است و از این رو جنگها وجود دارد اما از آنجایی که اگر چیزی در تو است بر ضد تو می ایستد و الا برای تو جنگی به راه نمیفتاد خدا در جنگها پیروزی ما خواهد بود زیرا روح و قوت خدا در ما است و شیطان این را میداند که ضد پادشاهی خدا ایستاده اما خدارا شکر آنی که در من پادشاهی میکند قدرتش بیشتر از آنی است که رییس این دنیا است./وقتی دعا میکنیم خدایا پادشاهی تو بیاید خدا در این پادشاهی هر اشکی را از چشمان شما پاک خواهد کرد.پیرزنی سر خاک پسرش بود همسرش را هم از دست داده بود نهایت غم بود و مسیح اشکهای این زن را دید و به فرزند او گفت برخیز خدا اشکهای این مادر را پاک کرد.اولین نشانه ی پادشاهی خدا پاک شدن اشکها است.در پادشاهی خدا ماتم ناله ترس ناامیدی نخواهدبود زیرا روزهای اول و بدبختی در گذشت.این اورشلیم آسمانی است.آیا میتوانیم نمونه های این را روی زمین داشته باشیم؟بله دعا کن ای پدر پادشاهی تو که نمونه ای در آسمان است روی زمین کرده شود.یک پادشاه قوانینی دارد و از طریق این قوانینش ملتی را انتخاب میکند و زیر این ملت سرزمینی را.وقتی دعا میکنی میگویی خدایا میخواهم از طریق قانونت در قلب من و سرزمین زندگی من حکومت کنی.پادشاهی تو بیاید تو صاحب زندگی من هستی.پادشاه بدون ملت پادشاه نیست از این رو خدا قومی را انتخاب کرد و امروز ما بعنوان فرزندان خدا قوم خدا هستیم،کلیسا قوم خدا است.هیچ پادشاهی بدون سرزمین نیز پادشاه نمیشود از این رو خدا برای خود اورشلیم را برگذید.وقتی خدا اسرائیل را انتخاب کرد به معنی اینکه تو شاهزاده خدا هستی.,,,,,,,

اشتراک