دلم مشتاق دیدار توهست ای خداوند

کشیش سیامک زرگری
7 دسامبر, 2014

چکیده موعظه

اجازه مده شیطان تاج و ردایت را بدزدد.بله دنیا پر از مشکلات است اما فکر خدا برای ما سلامتی است نه مصیبت.مشکلات میاید اما در زندگی ما نباید جایی داشته باشد.کاسه ی چه کنم چه کنم لعنت است.اما برکت جکمت خدا بر تومیاید برای زمانهایی که نیاز داری به تو میگوید چگونه عمل کنی.همه ما خوانده شدیم ردای عدالت سلامت و فرزندخواندگی را بر تن کنیم رداهای خدا ردای نیکویی و برکت و سلامت و آرامی است.وقتی مسیح میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من شما را آرامی میدهم.ردای روی دوش یک زحمت کش و گرانبار مثل ردای بارتیمائوس است و این ردا لعنت است نه از خدا،اما آرامی که خدا میدهد ردای نیکویی خدا است و خدا ردایش را بر ردای کهنه ی تونمیندازد تو باید آن ردا را در بیاوری تا ردای تازه بپوشی.درد و بدبختی از خدا نیست راضی به این نوع رضا ها نشو این رضای خدا نیست رضای شیطان است.شیطان وقتی اقتدار تو را میبیند و قدرت روح خدا را در تو میبیند یاد صلیب میفتد و تلاش میکند اقتدار تو را بدزدد تا ردایت را بزند تا از چتر خارج شوی و مسح تو برود.او نمیتواند داخل شود اما تو را میکشد بیرون و آنجا اقتدار را از تو میدزدد ردایت را میدزدد. مزمور8:5«تو تاج جلال و اکرام را بر سر انسان گذاشتی »این تاج در زبان عبری واژه ای است که برای تاجگذاری استفاده میشود.ردایی که بر تن پادشاه میکردند تا بر او اقتدار جاری شود.خدا این را به آدم داد.این ردا که پر میکند و احاطه میکند .در باغ عدن خدا به انسان ردایی داد و این ردا دزدیده شد و انسان دچار عریانی شد .انسان عریان بود چون ردای خدا رویش بود و به لباس احتیاجی نداشت و در حضور فرشتگان تاجگذاری شده بود و ردا را پوشیده بود از این رو انسان نیاز به پوششی نداشت زیرا ردای خدا رویش بود و تاج اقتدار گرفت که به او اقتدار داد تا بر باغ و خلقت روی زمین حکمرانی کند.شیطان از این ردا میترسید و تلاش کرد این ردا را از تن ادم در بیاورد خلع ردا کند,,,

اشتراک