دومين معنی شالوم چيست ؟

کشیش سیامک زرگری
6 می, 2018

چکیده موعظه

میدانیم که برکت 5 معنا داشت که در این جلسه درباره ی معنای دوم از آن یعنی «برکت « صحبت میشود.«بهوه برکا» خداوند برکت دهنده است.خدا میگوید من اول و آخر هستم.دیدگاه یهودی درباره ی این آیه این است که از آن جایی که کلام خدا تمام جهان را خلق کرد و خدا گفت و شد و لوگوس خدا جهان را خلق کرد و لوگوس آن کلمه ی خداست که جاری میشود و وقتی جاری شود خلق میکند،آن کلام از حرف هایی تشکیل شده که کلمه ای را ساخته و خدا آن را اعلام میکند.برای مثال وقتی خدا زمین را بخواهد خلق کند کلمه ی زمین که از حروف ز-م-ی-ن تشکیل شده است را بر زبان می آورد و خلق میشود.کلام خدا میگوید هیچ واژه ای از دهان ما خارج نخواهد شد مگر آنکه ثمره آن را خواهیم دید.هر حرفی یک آوا است «ز» یک اوا است و هیچ صوتی تولید نمیشود مگر اینکه دمی بیرون آید و هیچ دمی بیرون نمی اید مگر اینکه زنده باشد و حیاتی را جاری کند.و حیات است که حیات را تولید میکند.پس اینجاست که کلام خدا میگوید کلام شده حیات و مرگ تولید میکند چون حیات کلام خداست.اول و آخر هستم که در اشعیا و مکاشفه آمده است ادبیات یهودی 22 حرف(الفبا) دارد که با الف شروع میشود و با تاء تمام میشود.در ادبیات ما حروف فارسی یا «ی» تمام میشود برای همین در ترجمه ی فارسی کلام خدا میخوایم من الف و یاء هستم.در حالیکه در اصل زبان عبری «تاء»است.خدا میگوید من شروع کننده و پایان دهنده هستم.همه چیز از من شروع میشود و با من پایان میابد.ابتدا و انتهای خلقت من هستم.اما وسط این ابتدا و انتها (تمامی خلقت)است که ما نیز جزء خلقت خدا هستیم.پس تمام آنچه خدا ساخت از واژه ها و حروفی است که بین الف و تاء است.خدا مطابق شخصیت خودش جهان را ساخت پس شخصیت خدا را در این الفباها میتوان یافت.به همین دلیل وقتی میگوید یهوه شالوم ،تمام حروفی که این کلمات را میساز بیانگر هویت خداست «ش : شالوم و سلامتی/ب: برکت میاورد/ی: یری،راهی را مهیا میسازد/».برکت یعنی آنچه که نیکویی، سلامتی، عالی و شادی دهنده است .پس به همین دلیل است که برای هم برکت میطلبیم ، نیکویی ها،رحمت ها،سلامتی،روزی و...

اشتراک