دیگه چه کار باید بکنم که دعای من شنیده شود؟!

کشیش سیامک زرگری
22 مارس, 2020

چکیده موعظه

روحی که اکنون در دنیا کار میکند تا روزی که دجال بیاید،باید یک سری چیزها را از سر راهش بردارد.مثلاینکه مردم با دنیای مدرنیزه دیگر انگار چیزی به نام خدا معنی پیدا نمیکند و این ابزار برای شیطان ابزاری قدیمی شده است و این را کنار میگذارد زیرا اگر بخواهد بجنگد این مردم نیز با او سرمذهب خود میجنگند اما روح فلسفه که روحی است در این دنیا کار میکند در تلاش است تمام فکر خداباوری را کنار بگذارد از این رو خدایان مردم را به تجربه و چالش میکشد.مثل همین ویروس کرونا رفت بودیسم را زد که حالا ببینم بودا برای شما چه میکند؟؟رفت سمت کشور های اسلامی و ایران و هند!ببینم شیوا و خدایان هند و این الله و امامزاده ها چه میکنند؟و مردم دارند ضعف خدایان خود را میبینند.از یک طرف ایتالیا روم و واتیکان را زد که ببینم عیسی شما چه میکند؟اینجا است که کلیسای زنده ی خدا باید با آیات و معجزات ثابت کند خدای حقیقی کیست.به نام عیسی مسیح خدا ما را اقتدار بخشیده تا کلیسا دروازه های جهنم را ببندد نه دروازه های جهنم در کلیسای خدا را و این برای ما شرم خواهد داشت.این صحبت از یک جنگ روحانی است که ترس همه دنیا را فرا گرفته است و این روح ترس خدایان را به چالش کشیده اما کلام خدا میگوید آنها خدا نبودند!بلکه خدای حقیقی یهوه الشدای باید نامش توسط کلیسای خدا و مردان و زنان ایمان بلند شود و با ایمان بایستند و کلیسای خدا را بیدار نگه دارند و مذبح خدا باید روشن بماند.ارمیا 8:21«به سبب جراحت دختر قوم خدا مجروح شده و ماتم گرفتم و حیرت مرا فرو گرفته آیا در بلسان در جلعاد نیست و طبیبی در آن نی؟چرا دختر قوم من ضفا نیافته؟»این جراحت میتواند روحانی و جسمانی و روانی باشد.همه ی خدایان و بت ها کم آوردند الان نوبت خدای حقیقی یهوه است وقت آن است مردان و زنان ایمان با آیات و معجزات دعا کنند و به قدرت نام عیسی مسیح هر قدرت ترس و افسردگی و ناامیدی را بشکنند و مالکیت خدا را در این دنیا اعلام کنند و این وظیفه ی کلیسا است.کلیسا بلند شو دروازه های جهنم را ببند.بلند شده و دعا کنید.زمانها را دریابید.زمانهای خدا را بشناسید.اکنون زمان ترس نیست زمان درو کردن است./کسانی که خدای حقیقی را پرستش میکنند مزاحم شیطان هستند.عیسی میگوید با حکمت حواستان باشد و مواظبت کنید حتی در این شرایط کرونا باید مراقبت کنید و این چیزی است که باید رعایت شود اما به جهت بنای کلیسا نه با روح ترس!!روح خدا روح حکمت است وحکمت ایجاب به مواظبت میکند.,,,,

اشتراک