ردای عدالت – نعلین سلامتی – انگشتر پادشاهی کدامیک را داری؟

کشیش سیامک زرگری
11 نوامبر, 2018

چکیده موعظه

امروز پیام در باره ی بازگشت پسر گمشده است .درباره ی اتفاقات زمان گمشدگی حرف زدیم.در آخر پسر به خودش آمد!میگوید یک مزدور در نزد پدر من راحت است در عدالت است دارای برکت است چرا من باید در خوکدونی باشم.وقتی پسر برمیگردد و پدر از او استقبال میکند 1-به کارگرانش میگوید ردایی به تن او کنید.2-به او نعلینی دادند3- به او انگشتری دادند 4- برای او قربانی کردند.سه مورد اول به فرزند داده شد مورد چهارم به جهت شادی میان همه تقسیم شد(قربانی شالوم = اعلام صلح که در قلب من شفا است و رابطه را تازه کردن و به خاک سپردن خاطرات و دلشکستی ها).امروز قربانی سلامتی برای ما قلب ماست،عذرخواهی های ماست،بخشش های ماست و جشن بگیرید به یاد قربانی سلامتی تا چیزهای کهنه درگذرد.اعلام کن زیرا در قهر ها و جنگها چیزهایی رد و بدل میشود که همدیگر را مورد لعنت قرار میدهیم اما خدا میخواهد هنگام بازگشت دل ، افکار و زبانمان را سلامتی کنیم و راجع به آن صحبت کنیم زیرا این اعلام، لعنت هارا میشکند.پس به جای توجیح توضیح دهیم که رفتار ما ناخواسته بود و قلبمان را باز کنیم که نیت ما چیز دیگری بود یا اگر اشتباهی کردیم نیز عذرخواهی کنیم.مرا ببخش.قربانی سلامتی پیغام مرا ببخش را دارد.کتاب مقدس درباره ی اینکه پسر گمشده در قبال این تدارکات چه کرد و چه گفت چیزی نمیگوید!عیسی عمدا ادامه ی داستان را نگفت تا شنونده خودش ادامه دهد و جایگاه خودش را در آن داستان شکل دهد.تصور کنید پسری که به طور کثیف و با حال بد رسیده اکنون ردای پدر را به تن کرده مطمئنا خجالت زده هم هست اما انگشتر و نعلین پدر را پوشیده و در جشن پدر نشسته است.ردای عدالت برا تن عادلان پوشیده شده است.ردای بخشیدن و خواندگی است .ردا در زبان عبری یعنی کتف،چیزی که ما را میپوشاند..............

اشتراک