ردای عيسا يا ردای بارتیمائوس ؟ انتخاب کنید

کشیش سیامک زرگری
7 اکتبر, 2018

چکیده موعظه

«باور های ما یا باور دیگران راجع به ما»نیز میتوانند دزدان سبت باشند.دنبال تایید گرفتن از دیگران بودن نیازمند بودن برای دیده شدن توجه شدن و تایید شدن است.همیشه درگیر این بودیم کهدیگران با ما چه طور رفتار میکنند و درباره ی ما چه فکری میکنند.آنچه ما درباره ی خودمان فکر میکنیم،از فکر دیگران راجع به ما مهم تر است.ما از فکر دیگران نسبت به خودمان بسیار تاثیر پذیر هستیم.دنیای مجازی امروز و اینکه مهر دیگران به تو چیست شادی و آرامی را از ما میدزدد.مهم نبودن نظرات دیگران سخت است اما آزادی میاورد و تنها به سوی پیشوا و کامل کننده ی خود نگران باش.خدا میخواهد ما در سبت باشیم و به دیگران سبت بدهیم.مرقس10:46.بارتیمائوس کور که شخص معروفی بود.بارتیمائوس در زبان فارسی یعنی خداداد(پسر بخشیده شده)،که پسرتیمائوس(خدا بخش)بود.گفت فریاد زنان ای پسر داوود مرا نجات بده رحم کن.عده ای او را نهیب زدند(دزدان سبت)!که چیزی نگو.افراد مذهبی همیشه هستند که جلوی فیض خدا را بگیرند شاید چون از حسادت است!من کور هستم صداهای بسیاری را شنیدم امااین صدا با همه صداهای دنیا فرق دارد.بسیار سعی کردند خاموشش کنند اما بارها ادامه داد چون تشنه ی فیض بود نگذاشت افکار دیگران و خودکم بینی خودش دهانش را ببندد.کلام خدا میگوید مطابق ایمانت بر تو داده میشود پس هر چه خودت بر خودت نظرداری خدا مطابق همان به تو میدهد و این سبت تو را حفظ میند.از خداوند سوال کن!هر وقت هر کس چیزی راجع به تو گفت به حضور خدا برو بگو به تو چی گفتند اما نظر خدا را راجع به خودت بپرس.مطمئن باش نظر خدا نه محکومیت بلکه فیض است.در ادامه:عیسی ابتدا توجهی نمیکند پس از اصرار های او و فریاد های او عیسی ایستاد!او را بخواند!در ساعت ردای خود را دور انداخت.ردا در این کتاب معنای خاصی در فرهنگ یهود دارد این ردا ردای گدایی،شرم و مصیبت بود و به هر کسی نمیدادند.او باید ثابت میکرد و از او تحقیق میکردند که تنها و عاجز و ناتوان است تا دولت برای او ردا بدهد ردای بدبختی و درماندگی که مجوزی برای گدایی او باشد....

اشتراک