روزه قوتی برای شکستن زنجيرهای اسارت

کشیش سیامک زرگری
30 اکتبر, 2016

چکیده موعظه

هر 4 روزه ای که در جلسه قبل دانستیم،پشت این داستان شیطان را با یک نقشه ی پلید میبینیم که این مردان و زنان خدا با روزه در مقابل آن ایستادگی کردند تا قوم خدا در حفاظت بماند.پیغام روزه پس گرفتن آن چیزی است که برای ما است و از دست دادیم.اگر ندانی چه چیزی از خدا میخواهی این روزه فایده ای ندارد و تنها یک رژیم خواهد شد.اما چرا شیطان از روزه میترسد؟تا تصمیم میگیری یا فکر روزه را میکنی جنگ از زمین و زمان میریزد.تمام هفته ممکن است هیچی نخوری اما تا تصمیم میگیری انگار از همه طرف میاید زیرا از قدرت روزه میترسد.روزه قوتی است برای شکستن زنجیرهای اسارت.شاگردان رفتند و دیو نرفت بیرون،محکم پادشاهی اش را نگه داشته و بیرون نمیرود عیسی میگوید این جنس با روزه بیرون میرفت.وقتی هر چه دعا میکنی اسارت نمیرود روزه میخواهد و این روزه قدرت آن اسارت را میشکند.دعا میکنی نمیشود آن دیو قدرتش زیاد است و از جنسی است که نه با دعا با روزه میرود این روح دیابلوس است.دو به هم زن!از آن قدرتهایی است که اگر اتحادی هست آنجا است.نخوردن تو در روزه فقط رژیم دادن به خود نیست.مذهبی به روزه نگاه نکنیم.روزه ایمان تو را آزاد میکند زیرا از طریق شکم به آنچه که همیشه انجام میدادی برای انسانیت نه میگویی.تو وقتی لحظه به لحظه به شکمت نه میگویی شزوع شکستن اسارت های نفسانی است.تا وقتی یک سر و گردن از دیو و نفس ات بالا تری میتوانی بر آن سلطه یابی.وقتی زور میزنی نمیشود نیاز به میکائیل داری و اینجا روزه بر تو قوت خواهد آورد و الا نخوردن به تنهایی هیچ کار نخواهد کرد.روزه مرد زورآور را میبندد و روزه تو را زورآورتر میکند.تو باید بدانی برای چه میخواهی روزه بگیری،چه چیزی باید در زندگی تو متحول شود؟مرد زورآور زندگی تو چیست؟خود روزه عمل مذهبی نیست بستن قدرت تاریکی است افزایش ایمان تو است.روزه باید تو در اعمالت رفتارت زبانت افکارت کار کنی و الا نخوردن تنها یک رژیم خواهد بود.,,,,,,,,

اشتراک