روز هفتم شبت (سبت) خداست – عیسی تو را بر تخت خود نشانید

کشیش سیامک زرگری
5 آوریل, 2015

چکیده موعظه

رستاخیز مسیح روز امید تازه است روزی که ترسها برداشته میشود، رستاخیز پایان درد ها غم ها و نا امیدی ها است وقتی ایمان داریم او زنده است در زندگی ما خیلی تغیرات رخ میدهد.روز یکشنبه یرای ما مسیحیان روز سبت است.سبت به معنی آرامی است.خدا شش روز را کار کرد اما روز هفتم آرامی یافت.خداوند شبت یافت.معمولا ادبیات فارسی ما تحت شعاع ادبیات عرب قرار گرفته از این رو با «س»سبت خوانده میشود اما در زبان عبری «شبت» است. سبت روز مقدسی است .این روز متفاوت از تمامی روزهای هفته ی تو باشد.از این رو این روز بسیار مهم است.روز یکشنبه خیلی مهم است و برکتی در این روز است که شاید در روزهای دیگر نتوان گرفت.یکشنبه ی مسیحیان برای یهودی ها روز شنبه بود.خدا میگوید در روز هفتم هیچ کار نکنید و سر کار هم نروید.کمبود این کار نکردن را من در آن 6 روز به تو برکت خواهم داد.خدا میگوید این روز را برای من اختصاص دهید زیرا این روز برای من است و به هیچ چیز دیگر اختصاص نده و مرا نفروش.قوم اسرائیل در بیابان بودند خدا منا داد تا روز هفتم.برای روز هفتم چیزی نداد اما روز ششم دو برابر داد که در سفره ایشان نان باشد.چرا یکشنبه برای ما سبت است؟خروج 20 خدا ده فرمان را به موسی میدهد.فرامینی که بر دو لوح سنگی به دستان خدا نوشته شده بود.در یک لوح 4 قانون ودر لوح دوم 6 قانون بود.4تای اول فقط برای خدا است و 6تای دوم بین انسان ها رایج است.بند 4: روز سبت را نگه دار و آن را مقدس بنما شش روز مشغول باش اما روز هفتم سبت یهوه است.در آن هیچ کار نکن.بند اول با خدا شروع میشود در بند 4 که شبت را نگه دارید در آن روز با من تو در آرامی و استراحت باش.کسی که در رابطه با خدا است و بعد در حضور خدا آرامی میابد آن موقع تازه میتواند 6 فرمان بعدی را به جا آورد .کسی که روز هفتم کار میکند حتما طمع دارد.چرا ما نمیتوانیم از خدا اطاعت کنیم؟چون در حضور او استراحت نمیابیم و آرامی نداریم.خدا میدانست اگر انسان را رها کند و مرخصی اجباری ندهد هفت روز را کار میکند و دیگر روزی را به خدا اختصاص نمیدهد از این رو قوانین کشوری هم یک روز را تعطیل کردند.,,,,,,,,

اشتراک