زبان برای شکرگذاری است نه غرغر کردن

کشیش سیامک زرگری
15 سپتامبر, 2013

چکیده موعظه

ایمان مسیحی میگوید قبل ار اینکه به سفره دست بزنی و بدانی خدا به تو چی داده است شکرگزاری کن.برای خانواده ات شکرگزار باش برای خانه و همسایه و محله ات شکرگزار باش که آنچه تو نمیتوانی، خدا در شکرگزاری های تو انجام خواهد داد.با خانوادت وقتی بگذار با هم دعا پرستش کنید تا قدرت عظیم خدا جاری شود و چتر خانه ی تو محکم شود.خدای ما در هر شرایطی کنترل دارد و پیروز است.سال یوبیل یعنی خدا به تو برمیگرداند آنچه از تو رفته است.مزمور30:11«ماتم مرا به رقص مبدل ساخته ای کمر مرا به شادی بسته ای تا جلالم تو را سرود خواند و خاموش نشود ای یهه خدای من تو را تا ابد حمد خواهم گفت»معمولا داماد ها در برخی مناطق شالی دارد و معمولا پدر داماد با افتخار این را برایش میبست.منظور از کمر مرا به شادی بسته ای یعنی بهترین روز را برایم رقم زده ای.منظور از جلالم سرود خواند این است که خدایی که ماتم مرا برداشته زبانم سرود میخواند و این سرود درون مرا قابل رویت میکند.خیلی اوقات در حضور خدا ساکت میشویم !این خدا ارزش دارد که او را با صدای بلند تمجید کنیم.اگردر دلت هست زبانت را باز کن در پرستش خدا خجالت جایز نیست گرچه حرمت لازم است اما در حضور خدا راحت باش و بگذار شادی پرستش او در تو باشد.شکرگزاری و ستایش موجب پیروزی در جنگ های روحانی است وقتی همه چیز در هم ریخته و اوضاع خوب نیست شروع کن به شکرگزاری.آن خدایی که قدرتش مافوق تمام مشکلات تو است.دوم تواریخ20:12 ماجرای یهوشافاط پادشاه اسرائیل است و قوم موآب هم علیه او اعلان جنگ کرده به خدای اسرائیل توهین کرده و گفته می آیم شما را نابود میکنم ببینیم خدای شما کیست.قومی خونخوار با جمعیت بسیار زیاد میخواد به او حمله کند.یهوشافاط ترسید .ترس تا حدودی طبیعی است اما واکنش ما به مشکل است که وضعیت را مشخص میکند.او فوری به حضور خدا رفت.(هر وقت میترسی برو سمت خدا او تنها پناه امن است).روح خدا به او گفت نترسید لشکر را جمع کن بگو عقب بروند!هرچه پرستنده و سراینده و نوازنده و خواننده داری بگو بروند جلو .اگر من میخواهم بجنگم من به خواهم گفت چه کنی.سربازا پشت پرستنده ها باشند.(خدا میخواهد قبل از انجام هر کاری ابتدا پرستش کنی).پرستش را شروع میکنند،سه لشکر مقابل با یکدیگر به جنگ می افتند همدیگر را میکشند و سربازای یهوشافاط غنیمت ها را جمع میکنند.این است جنگی که برای خدا است و این قدرتی است که پرستش می آورد

اشتراک