زنان حکیم و مردان مقتدر در پادشاهی خداوند

کشیش سیامک زرگری
20 سپتامبر, 2020

چکیده موعظه

برگرد به سال قبل ترت ببین آیا در ایمان خود رشد کردی؟آیا در آرامی و بخشش و قوت رشد کردی؟آیا در فهم کلام رشد کردی؟یا نه فکر میکنی ضعیف جلو میروی و احساس میکنی جنگ و فشار بر تو زیادتر است و قلبت زخمی تر شده است.این از کجا میاید؟کجا است آن مسح و قوت خدا که وقتی برای خودت و دیگران دعا میکنی آسمان برایت باز بود اما الان منتظری کسی بیاید و تو را بلند کند .پادشاهان هم وارد جنگ و حمله میشوند در تمام کتاب مقدس در کتاب جنگهای خدا این را میبینیم.اما در تمامی جنگها خدا بعنوان سردار لشکر ایستاده برای تو می ایستد و پیروزی از آن او و ما خواهد بود.ما آنچه برای ابراهیم وعده داده شد بر ما نیز هست زیرا ما در عیسی از ذریت ابراهیم و از قوم خاص خدا هستیم.ما پادشاهان در مسیح و کاهنان در مسیح هستیم.پادشاهان قرار است دروازه های دشمنان را تصرف کنند و زیر اقتدار بگیرند.این دروازه جهنم چیست؟کتاب مقدس راجع به جهنم چه میگوید.در عهد عتیق ما دو واژه برای جهنم داریم.1-هنوم:نام دره ای در بیرون از اورشلیم.اما خود این واژه به جهنوم و بعد جهنم در زبان فارسی بر میگردد.به معنی دره و شکافی که وجود دارد انگار از نظر سمبلیک جای است که در آن غرور و خودخواهی است.2-شئول(هاویه،دنیای مردگان)/هنوم در عهد عتیق بت‌پرست ها در این دره برای خدای ملک قربانی داده و فرزندان نخست زاده ی خود را چه دختر و چه پسر قربانی میکردند این خدا از خدایان بین‌النهرین است این بت یک سر گوساله با شاخ های بلند و قوی است و این شاخ  سمبل قدرت است از جنس مس بود روی کرسی نشسته و دستها به سمت بالا و همه یک تکه ساخته شده و پایین این کرسی یک شیار یا غار مانند هست مثل تنور عمل میکند که در آن آتش میریختند و وقتی این آتش میرفت بالا این مس داغ میشد و باور این بود وقتی سرخی این مس به دست ها برسد اینجا یعنی ملک آمده است برای پذیرش قربانی.از این رو بچه های نخست زاده ی خود را میاوردند و درون این غار پر از آتش قربانی میدادند و چون در جا میسوخت صدای فشار دندان و جیغ و فریاد بلند میشد طبل میزدند تا این صدای فراد زیاد نشود.کار این خدا قربانی جان نخست زاده بود.در کتاب مقدس نخست زاده حامل برکت و وعده ی خدا است و از این رو شیطان دنبال نخست زاده (عیسی)که از نسل ز میاید و سر شیطان را میکوبد میگردد از این رو با قربانی گرفتن دنبال کستن نخست زاده ها بود.زمان یوشیای پادشاه که بازسازی در اورشلیم انجام میشود ومیگوید قوم خدا به سوی خدا برگردند و با عید پصح شروع میکند و مردم را به توبه و بازگشت دعوت میکرد و پصح عهدی برای آزادی قوم اسرائیل و در زمان قتل‌عام نخست زاده ها بود.انگار شیطان با این کار انتقام میگیرد که قوم خدا با نخست زاده ها در امنیت آزاد شد از این رو من هم قوم خدا و نخست زاده ها را میکشم و میخواهد آنچه خدا به عنوان نوبر و برکت میدهد را شیطان قاتل این برکت است و میخواهد بدزدد.یوشیا جلوی این قربانی ها را میگیرد و آن بت را میشکند دوم پادشاهان 23:10.......

اشتراک