زندان افکار 2

کشیش سیامک زرگری
23 ژوئن, 2013

چکیده موعظه

مردم یک سرزمین عوض نمیشوند مگر افکار آنها عوض شود.چیزی که ایران را آزاد میکند عیسی مسیح است.دائم فرار نکنیم و دنبال مکان عوض کردن و دیگران را عوض کردن نباشیم بلکه به دنبال عوض کردن خودمان باشیم چون تا من عوض نشوم هیچ چیز عوض نمیشود و تا عوض نشوی در زندان به سر میبری.سومین زندان از افکار زندان کمال گرایی است .کسایی که کمال گرا هستند میخواهند خار بی گل برای همه باشند و گل بی خار فقط خدا است.ما در دنیای سقوط کرده هستیم که گناه ضعف و خطا فراوان است.اگر دنبال این هستی که محیط کار اطرافیان وخودت پرفکت باشی در زندان هستی و اگر چیزی پرفکت نباشد تو را زجر میدهد خدا همانطور که هستیم ما را دوست دارد پس تو هم همانطور که هستی خودت را دوست داشته باش و آدمهای تطرافت را همانطور که هستند دوست داشته باش هیچگاه سعی نکن آدم ها را به آنچه تو دوست داری تبدیل کنی زیرا این از خدا نیست.
دومین زندان اصلی ،زندان اعمال است.هر عمل آدمی نتیجه ای به همراه دارد.هر آدمی که حق انتخاب دارد عملکرد او نیز نتیجه ای خواهد داشت.آن عمل کز آدمی سر میزند،مزد آن اندر پی اش در میزند.هر عمل ما یا روی روح ما یا روی روان و یا روی جسم من اثر میگذارد.یکی از اعمال آدمی که او را به زندان می اندازد گناه است.غلاطیان 6:7«انسان آنچه را بکارد همان را درو میکند ».اگر فکر تو بد است آنچه میکاری بد کاشتی و آنچه میخوری بد میخوری.دانه ی بد،کاشتن بد،درو بد.بلند شو و تصمیم بگیر که میخواهی از این وضع دردناک خارج بشی و الا درد با تو خواهد بود کلام خدا میگوید حواست به اعمالت باشد به تصمیمات خود دقت کن حکیمانه باشد،حکیمانه صحبت کن و انتخاب کن.حکمت هنر درست تصمیم گرفتن است.در انتخابات خود دعا کنید تا از خدا حکمت بگیرید نه فقط اعمال گناه نکنید بلکه اعمال خوب خارج از اراده ی خدا نیز انجام نگیرد.محبت بدون حکمت حماقت است و ما نیاز به حکمت الهی داریم نه فقط تجربیات خود.اگر زندگی تو نا آرام است ببین با اعمالت چه کاشته ای.

اشتراک