زندگی ايوب شرح حال يک آدم بدبخت نيست بلکه يک قهرمان ايمان مثل توست

کشیش سیامک زرگری
21 فوریه, 2016

چکیده موعظه

بار ها از خدا پر شدیم در ملاقات های خدا اما وسط هفته با یک مشکلی یک پیشامدی انگار خالی شدیم و گفتیم خدایا چرا اینطور شد ؟چرا آن شادی را ندارم؟چرا آن قوتی که از تو گرفتم الان ندارم آیا در ایمان من مشکلی است؟فکر میکنیم جنگ روحانی است و شروع به جنگ میکنیم که شریر باعث شده در سختی و نا آرامی و حمله باشیم اما بله این یک امکان است اما همیشه این نیست!گاهی خدا اتفاقا اجازه میدهد از تجربیاتی عبور کنیم خدا دوست ندارد در درد و سختی باشیم اما اجازه میدهد زیرا میخواهد این پری را به قوت روح خدا تبدیل کند.نمیخواهد مثل یک بادکنک مدام پر و خالی شویم بلکه میخواهد به قوت روح برسیم آن پری روح در ما تبدیل صخره شود.ایمانهای ما که نرم و نازک است باید با قوت روح بتنی شود. خدا میخواهد ما تبدیل شویم ما مجکم شویم تا نا ملایمات میاید چیزی ما را تکان ندهد.وقتی در تجربیات قرار میگیریم همیشه از شیطان نیست.لوقا 4«عیسی تعمید را گرفته و پر از روح خدا بود مثل خیلی از ما که بعد از یک پرستش پر از روح خدا میشویم و آماده ی خدمت میشویم.روح خدا عیسی را به بیابان یهودیه هدایت میکند.(پس بیابان همیشه نشانه ی نا اطاعتی تو نیست وقتی در خودت تفتیش میکنی و میبینی بر خلاف اراده ی پدر نیستی آنجا روح خدا تو را برای محکم کردن تو را به بیابان هدایت کرده است )عیسی نمونه ی ما است و میخواهیم شبیه او شویم در این 40 روز،روزه بود،شریر به سراغ او میاید و تازه حملات شروع میشود.اما واژه ی امتحان وتجربه و وسوسه چه فرقی با هم دارند؟خدا هیچ گاه ما را به وسوسه نمیندازد و مورد وسوسه قرار نمیدهد بلکه اجازه میدهد از امتحان عبور کنیم .......

اشتراک