زیر نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد

کشیش سیامک زرگری
21 دسامبر, 2014

چکیده موعظه

چیزی که باعث میشود مسح تو اقتدار تو دزدیده شود با اینکه جنگ روحانی است اما از طریق انسانها جاری میشود.زیر نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد.چتر یعنی اقتدار.خدا پادشاه جهان است اقتدار زمین را به آدم داد.شیطان وقتی لوسیفر بود خودش زیر چتر خدا بود از این رو هر چه بود نیز زیر چتر لوسیفر بود وقتر اخراج شد چتری خالی شد که بر چیزی اقتدار ندارد جز فرشته های سقوط کرده از آن جا تصمیم گرفتند هر چیزی زیر چتر خدا است را زیر چتر خودشان بیاورند از این رو با بیرون کشیدن آدم از زیر چتر هر چه زیر اقتدار آدم است به من منتقل میشود.و انسان زیر چتر شیطان قرار میگرفت.تشخیص اینکه زیر کدام چتری گاهی سخت است این دو چتر خیلی شبیه است .یکی از چیزهایی که باعث میشود ما از پادشاهی خدا بیرون بیاییم،این است:ما مردمی هستیم از جامعه ای مذهبی از جامعه ای دموکراسی.مردمی با این فکر میخواهیم در پادشاهی خدا زندگی کنیم و نمیشود!چون سیستم پادشاهی با دموکراسی فرق دارد.دموکراسی حکومت مردم بر مردم است!اما سیستم خداوند خداسلاری است او بر ما حکومت میکند.او که پادشاه پادشاهان است.ای پدر پادشاهی تو بیاید در دعای ربانی یعنی خداوندا من نمیخواهم حکومت کنم پادشاهی تو بیاید.اگر در زندگی روحانی ات آن برکتی که باید باشد نیست به این خاطر است که نظم و ترتیبی که خدا به عنوان اقتدار و چتر داده است رعایت نمیشود و دموکراسی انجام میشود.فکر دموکراسی چتر روحانی را نمیپذیرد.هر منصب بشری را به خاطر خدا اطاعت کنید.خواه پادشاه که فوق از همه است خواه حکام را که رسولان وی هستند همه مردمان را احترام کنید برادران را محبت کنید از خدا بترسید و از او احترام کنید اول پطرس 13:2.ما اگر به پدر مادر خود احترام میکنیم نه اینکه آنها کامل هستند بلکه به خاطر خدا و نظمی که خدا گفته است احترام میکنیم و این قدم اطاعتی ما است زیرا خدا فوق همه ی آنها است.حتی حکام زمینی را باید احترام کنی.پطرس این نامه را زمانی مینویسد که حکام آن زمان مسیحی ها را میکشتند.,,,,

اشتراک