سال پسندیده

کشیش سیامک زرگری
15 دسامبر, 2013

چکیده موعظه

خوشا به حال آنانی که وقت های خدا را میشناسند.اگر در زمان خدا راه نروی شیطان زمانهای تو را میدزدد.خدا از ما میخواهد فرزندان هوشیار باشیم و با ساعتها او راه برویم اول تواریخ12:32«و از بنی یساکار کسانی که از زمانهای خدا با خبر بودند میفهمیدند که اسرائیلیان چه باید بکنند »یساکار پدر داوود بود که روزی سموئیل گفت خدا میخواهد از فرزندان تو پادشاه انتخاب کند و داوود که کوچک و ضعیف بود و گمان نمیکردند او پادشاه مقبول خدا باشد اما دقیقا خود داوود بود که قرار بود پادشاه شود.همه ما ایمانداران در عیسی مسیح قوم خدا هستیم.کسانی که زمان خدا را درک نکردند با بی حکمتی فرصت های خدا را از دست میدهند چون نمیدانند خدا برایشان چه میخواهد ما بعنوان فرزندان خدا باید حکیم باشیم.لوقا12:54 عیسی میگوید چون بینید ابری در مغرب پدیدار شود گویید باران خواهد آمد و باران می آید و چون باد جنوب آید گوید هوا گرم شود و گرم خواهد شد شما ای شریران که میدانید با دیدن آسمان و زمین چه رخ خواهد داد چرا زمان های خدا را تشخیص نمیدهید؟»خدا برای هر یک از ما زمانی را برای هر چیز فراهم کرده است.زندان فکر زندان گذشته زندان آینده تاریک زندان هیچی نشدم زندان ترس از آینده و...مردم در این زندان ها دارند میپوسند چون نفهمیدند خدا امروز در زندان را باز کرده تا بیرون بیایندد او 2000 سال پیش در ها را برای ما باز کرده اما با عدم معرفت میگوییم خدایا پس کی؟.ما فکر میکنیم فقط برای گناه باید توبه کنیم اما باید برای زمان هایی که زیر آسمان از دست دادیم توبه کنیم.اطاعت از کلام خدا برکت میاورد هیچ یهودی ای گرسنه پیدا نمیشود چون کلام خدا و قانون خدا سال یوبیل را اطاعت میکنند.عیسی مسیح آمد تا سال یوبیل را برای ما بیاورد دوران اسارت و بردگی تمام شد تو آزاد خواهی بود.پیغام عیسی پیغام یوبیل بود که گفت امروز این واقعه انجام شده است.کلمه یوبیل یعنی قوچ!این قانونی بود که خدا به موسی داد و کلمه قوچ از زمانی آمد که خدا به ابراهیم گفت اسخاق را قربانی کن و زمان قربانی خدا گفت ابراهیم کافی است ایمان تو را دیدم و قوچی را خدا فرستاد که شاخهایش در درخت گیر کرده بود آن قوچ بهای آزادی اسحاق را داد و عیسی مسیح نیز بهای آزادی ما را داد.شیپور یوبیل خبر خوش بود و وقتی عیسی مسیح آمد از سال یوبیل خبر داد........

اشتراک