سال پسندیده

کشیش سیامک زرگری
6 ژانویه, 2013

چکیده موعظه

اشعیا 61:1«روح خدا بر من است زیرا مرا مسح کرده است تا به رنجدیدگان بشارت دهم و شکسته دلان را شفا دهم اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و از سال پسندیده خداوند شما را خبر دهم و جمیع ماتمیان را تسلی باشم و قرار دهم برای ماتمیان صهیون تاجی به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض روغن نوحه گری و ردای پرستش را به جای ردای کدورت». خدا میگوید به جای اینکه برای هر چیزی سرت را میکنی بالا و از من رحم میخواهی سرت را رو به روی آن مشکل بگیر دقیقا مقابل آن در بسته!محکم بایست و بگو روح خدا بر من است تا قوت من بر تو باشد.دوران گدایی،ضجه و ناله،من بیچاره و بدبختم!تمام شده است.چون وقتی با این زبان صحبت میکین مطابق همین زبان و باور بر تو میشود اما خدا میخواهد اینگونه صحبت کنیم که بگوییم روح خدا بر من است و مرا مسح کرده است!وقتی روح خدا بر تو باشد موسی در 120 سالگی هنوز چشمانش با قوت میدید و بالای کوه میرفت!صخره ای نبود دریایی نبود که جلوی موسی باز نشود!چون روح خدا بر او بود.این آیه همان آیه ای است که عیسی خدمتش را با این آیه شروع کرد و خدا میخواهد زندگی مان را با این آیه پیش ببریم تا با این آیه زندگی سلطنتی را یاد بیگریم خدا ما شاه شاهان است و ما فرزند او هستیم پس اگر پدر پادشاه است امروز ما در او نیز شاهزادگان هستیم.خدا میگوید دلم از این میشکند که نمیدانید که هستید اگر میدانستید این همه زمانهای از دست رفته و این همه تجربیات تلخ را تجربه نمیکردید.گاهی ما حتی نوع حرف زدنمان رفتارمان به یک جنتلمن و لیدی نمیخورد!وقتی ندانیم پادشاهی چه لذتی دارد حاضر نمیشویم غلامی کنیم.اشعیا 42در باره غلام صحبت میکند و راجع به اینکه چطور روح خدا بر تو بیاید و بگویی مرا مسح کرده است میگوید.آن قوت و مسحی که به هر بیماری میگورم شفا بیاب باید شفا بیابد و به هر روح تاریکی بگویم برو بیرون باید اطاعت کند و هر در بسته ای باز شود.اشعیا 42 چگونگی رسیدن به اشعیا 61 است «اینک غلام من که او را دستگیری نمودم و برگذیده ی من که جانم از او خشنود است من روح خود را بر او مینهم»....

اشتراک