سال یوبیل و دریافت وعده های خدا

کشیش سیامک زرگری
14 ژانویه, 2024

چکیده موعظه

آنگاه صحیفه اشْعیا نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضعی را یافت که مکتوب است «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم، و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.»

انجیل لـوقـا  فصل  ۴

 

 

اشتراک