ستایش راه رفتن با خداست

کشیش سیامک زرگری
8 سپتامبر, 2013

چکیده موعظه

خدا میخواهد ما پرستندگان او باشیم.ستایش قدم زدن با خدا است دوستی کردن با خدا است زندگی کردن با خدا است.پس اگر در وضعی هستی که میگویی خدایا کجایی؟مطمئن باش اگر در خانه ی تو کرسی برای نشستن خدا باشد خدا می آید،مگر جایی برای جلوس در زندگی تو نداشته باشد.از آدم ها تشکر میکنیم برای کاری که هنوز نکردند چقدر از خدا پیشاپیش تشکر میکنیم از خدایی که قادر است و فراموش کار نیست؟خدا میگوید در یک جا دو پادشاه نمیتواند باشد یکی فقط باید سلطنت کند وقتی شروع میکنی با پرستش تخت پادشاهی خدا را به خانه ات میاوری شیطان باید برود بیرون.در خونه ات پرستش و ستایش را بنا کن.آنچه بر قلب داری به زبان بیاور.وقتی خدا سلطنت میکند هر سلطنت تاریکی باید فروبریزد پرستش در خانه برای خانه و خانواده تو چتر روحانی میاورد برکت دادن های تو در سفره ی تو چتر برکت است.آیا شده در وضعیت بد بحران سختی خدا را شکر کنی؟برای چیزهای نشده و خواسته های دریافت نکرده چطور؟گاهی ما دعا نمیکنیم بلکه با زبان خود لعنت میکنیم خدا گفته برکت و لعنت در زبان است میتوانی خلق کنی یا نابود کنی.ارمیا49راجع به ایران صحبت میکند که خدا پادشاهی را از ایران بر میدارد به دست دشمنان میدهد و ایرانیان را پراکنده میکند اما در زمانهای آخر خدا تخت پادشاهی خودرا در ایران بنا میکند.تخت پادشاهی خدا از ستایش ایمانداران بنا میشود.در هر خانه ی ایرانی باید حداقل یک تخت برای پرستش خدای واقعی باشد.متی شاگردان میگویند دعا کردن را به ما یاد بده مسیح دعای ربانی را به آنها یاد میدهد ای پدر نام تو مقدس باد(با ستایش شروع کن) پادشاهی تو بیاید(او بر ستایش تو جلوس میکند و بر آن کرسی مینشیند و ملکوتش را در زندگی تو میاورد) اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین کرده شود(وقتی هیچ کس جز خدا و فرشتگان نبود،اراده خدا چه بود؟فرشتگان او را پرستش میکردند/اراده تو کرده شود همان اراده ای که از پیش انسان بوده است یعنی پرستش خدای واقعی که در آسمان بود بر زمین نیز کرده شود). ستایش خدا قوت و پیروزی را در زندگی شکست خورده ی تو اعلام میکند چون خدا خدای قادر و مالک است.وقتی اعلام میکنی اودر زندگی تو کیست،در زندگی ات پیشاپیش حس پیروزی را خواهی داشت.دوم قرنتیان2:14«شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود میبرد«(موکب یعنی مسیر).ما برای شکرگزاری خود دلیل داریم چون در عیسی پیروزی داریم.شکرگزاری و ستایش غم و افسردگی را از زندگی ما میبرد.

اشتراک