سفره خداوند

کشیش سیامک زرگری
24 مارس, 2013

چکیده موعظه

در ایران سفره های بسیاری است از صبحانه و نهار و سفره ی عروسی تا همه دور هم برای شادی جمع بشوند.البته سفره ی عزا هم در ایران بود که سفره ی خوبی نبود و مردم مریفتند و فکر میکردند خدا آنجا است و با ناله و گریه به سمت خدا میرفتند و فکر میکردند خدا اینطوری دوست دارد اما سر آن سفره خدا نبود جرا که خدای ما خدای شادی است و شادی را دوست دارد خدای نا با عزا و بدبختی ما خوشحخالی نمیکند سفره ای که خدا پهن میکند سفره ی سلامتی و شادی است.اگر سر سفره ی ماتم و چه کنم و بیماری و ناامیدی نشسته ای و گریه میکنی بلند شود سر آن سفره خدا نیست سفره ای که خدا سر آن است سفره ی شادمانی است.سر سفره ی عیسی همه در شالوم اند و شادند.ما در ایمان مسیحی عزا نداریم و همه روزها برای ما روزهای سلامتی است.در کتاب مقدس سفره سمبل دوستی و صمیمیت است و خدا سه سفره برای ما انداخته است:1- سفره ی محبت :در لوقا در باره ی پسر گمشده میخوانیم.پدری که همیشه منتظر پسرش بود و روزی که پسرش برگشت با آنکه سرشار از شرم بود اما وقتی پدر دید پسرش آمده برایش مهم نبود او چه کرده بلکه مهم بود که برگشته پس با آغوش باز به استقبالش رفت و سفره ای بزرگ با قربانی ای برایش ترتیب داد.سفره ی محبت خدا یعنی اینکه بدون سرزنش دوباره این حق را به ما میدهد که دختر و پسر او باشیم.اگر قلب ات از خانه ی پدر دور شده برگرد او منتظر توست و سر سفره جای تو کسی نمینشیند تو عزیز او هستی.خدا برای اینکه تو بر سفره اش برگرید قربانی داد و او عیسی مسیح بود تا تو بتوانی برگردی نزد خدا و کسی جای تو را نگیرد زیرا جای تو جای توست و تو را محبت کرد.2-سفره ی اطاعت: وقتی بر میگرید خدا میگوید آرامی و برکت و سلامتی و خوشی من برای تو است.وقتی این پدر مرا با آغوش باز پذیرفت لباس تازه داد و مرا محبت کرد .سفره ی اطاعت سفره ای است که ما از روی عشق برای خدا پهن میکنیم

اشتراک