سومين دزدان سبَت به تو خيلی نزديکند آنها را بشناس

کشیش سیامک زرگری
14 اکتبر, 2018

چکیده موعظه

دزدان سبت1- شیطان 2-انسان ها 3-خود ما
انسان است و آن «من»که در درون ماست و این « من»مخالفت میکند با نگاه خدا نسبت به خودمان.همه ی ما با خودمان صحبت میکنیم ،نزاع میکنیم، قهر میکنیم ،خوشحالی میکنیم و در واقع انگار یک دوگانگی درون ماست.جنگ هایی که در درون خود با هم داریم خود میتواند دزد سبت باشد.این «من» همان سات که هویت ما را میسازد و کلام خدا میگوید انسانیت کهنه که درگذشت اما گویی در ما نگذشته است و هنوز گذشته،خانواده،طرد شدگی ها همراه من می آید و همه چیز گواهی میدهد که من نمیتوانم!امیدی بر زندگی من نیست کاری نمیشود کرد و این گویا پذیرش یک لعنت است زیرا من این بدی را میپذیرم!و پذیرفتن چیزهای تبدیل نشده و سوختن و ساختن از کلام خدا نیست.سوختن یک لعنت است،میگوید اورشلیم سوخته (لعنت)!دل سوخته یک لعنت است،رابطه های سوخته لعنت است و پذیرفتن آن یعنی پذیرفتن پیروزی دنیای لعنت بر زندگی من که خلاف شالوم است.گاهی هم نمیخواهیم بسوزیم و بسازیم میزنیم همه چیز را میشکنیم روابط را تمام میکنیم !هر دو واکنش دزد شالوم است.«من»ما اکتسابی و ارثی است.خیلی چیز ها به ما ارث میرسد میتواند برکت باشد یا لعنت،بسیاری از خصوصیات اخلاقی به ارث میرسد بسیاری از بیماری ها به ارث میرسد!دزد درونی ما باید مهار شود زیرا میتواند بیشتر از هر کسی به ما آسیب برساند .هویت ما آن چیزی است که ما را « من/هستم آنکه هستم» میکند.خدا یگانه است زیرا هویت او با اعمال او یکسان است آنچه میگوید میکند!او وعده دهنده ی امین است.خدا میخواهد ما مثل او فکر کنیم و عمل کنیم.خیلی چیزها بر وفق دل ما نیست اما دلیل بر بدشانسی ما نیست چرا هر طریقی از سوی خدا به جهت حفاظت ما و تقویت ما در حاکمیت است.مسیح ما را از هر شرایطی عبور میدهد حتی اگر شرایط بر ضد ما باشد ایمان ما به او ما را نگه خواهد داشت.....

اشتراک