سومين ستون حکمت – اعتماد به خدا

کشیش سیامک زرگری
27 آگوست, 2017

چکیده موعظه

سومین ستون «اعتماد»است.وقتی به ارزش های حضور احترام میگذاری و حاضر هستی خودت را با آن وفق دهی و با ارزش های خدا رشد کنی اقتدار تو بیشتر میشود.میزان مسح تو به میزان همکاری تو با خدا و اطاعت تو بستگی دارد.از این به بعد وقتی زیر استاندارد خدا میروی با ارزش های خدا جلو برو و به اعتماد داشته باشد که چتر خدا برای تو امنیت خواهد بود و این چتر فرو نمیریزد.اعتماد یک قدمکاملا سخت است.میتوان ارزش خدا را شناخت و میل رفتن به زیر استاندارد ها را هم داشت اما خودت را مطابق آن در عمل شکل دهی بله خیلی سخت است.مثل خدا عمل کردن!این ستونهای خدا تراشیده است اعتماد کردن خیلی سخت است چون باید تراش بخوری و خودت را افکار و طریق های او بسازی.مرد و زن خدا یعنی همین یعنی کسی که خدا را در او میتوان دید.وقتی شروع به اعتماد میکنی خدا تو را میتراشد و استاندارد هایی را که از خودش نیست را پاک میکند و از تو میزداید.اعتماد قسمت عملی است.طریق خود را کنار گذاشتن و به طریقی که نمیشناسی عمل کنی خیلی سخت است به همین دلیل اغلب در این قدم گیر میکنیم زیرا در این قدم دیگر من نی بلکه او افکار من نی بلکه افکار او طریق های من نی بلکه طریق های او.از زیر دست خدا در نرو بگذار در تراش او صیقلی شوی.رومیان8:28«ما میدانیم همه چیز با هم برای خیریت ما خواهد بود». خدایا چرا اعتماد کردم اما همه چیز خراب شد؟- از من اخته نشده بود که خراب شد،از این پس چیزی برایت میسازم که هرگز خراب نخواهد شد.عیسی نیز در بیابان ها تراش خورد و در تمام امور ما تجربه شد و خیریت ما این است که به شباهت پسرخدا عیسی مسیح شویم.چطورمیخواهیم مسح خدا بر زندگی ما باشد اما تراش نخورده باشیم!بله تراش درد دارد اما آنچه ساخته شود بی نظیر خواهد بود.وقتی از خدا مشورت میگیری و خودت را با ارزشهای او وفق میدهی اعتماد به او برکت به تو خواهد داد و نتیجه مطلوب خواهد بود.بحران ها ما را با ترس مواجه میکند و ترس و نا آرامی و دلشوره تو را فرا میگیرد امااگر زیر چتر خدای قادر مطلق بروی در امنیت خواهی بود.حضورخدا که بیاید میگوید نترس 365 بار خدا در کتاب مقدس میگوید نترس ،به تعداد روزهای عمرما میتواند تهدید باشد و خدا به ازای هر روی میگوید نترس و باید اعتماد کنی تا بتوانی زیر چتر او بشنوی

اشتراک