شالوم را به زبان اعلام کن تا سلامتی را در خانه ات درو کنی

کشیش سیامک زرگری
25 نوامبر, 2018

چکیده موعظه

پیدایش1:11« و خدا گفت زمین گیاهان برویاند هر علفی که تخمی بیاورد و درخت میوه ای که موافق جنس میده آورد که تخمش روی زمین باشد و چنین شد» هر درختی یک دانه ای دارد که کاشته میوشد درختی مثل خودش را به بار میاورد.»آدم نیز شبیه خود را خواهد ساخت(نقض نظر داروین).دانه ای که ما میکاریم همان را درو میکنیم و دانه جنس موافق خود را تولید میکند.زبان ما قدرت دارد و دانه میکارد.خدا میگوید کلام من بی ثمر بر نمیگردد.خدا میخواهد ما با برکت خود در زبان در وجود او (زمین او)دانه ی سلامتی بکاریم و سلامتی درو کنیم.ما باید چیزی بکاریم تا درو کنیم!زمین بایر خار و خس خواهد بود.کلام خدا میگوید زمین ها ی سخت قلب را شخم بزنید.خیلی اوقات ما خسته میشویم چون با مسح انجام نمیدهیم و صرفا کار خوبی را با زور انسانی انجام میدهیم و بعد میبنیم جواب نمیدهد و ناامید میشویم.حیلی مواقع ما ناخواسته زندگی خود را لعنت میکنیم و اعنت درو میکنیم نمیشود لعنت کاشت اما برکت امنیت و شادی برداشت کرد.گاهی ما ناخواسته با زبانمان شالومی را که خدا به ما میدهد را از دست میدهیم.زبانی که خودت و خانوادت و شغلت را زیر لعنت قرار میدهد گفتن جملات منفی و غرغر کردن.زبان انسان قدرتی عظیم دارد.کلام خدا با زبانش جهان را خلق کرد و انسان نیز شبیه خداست و زبانش قدرت دارد با زبانت میتوانی قدرت و امید و بنا و تسلی بکاری یا کینه و عزاداری به ثمر بیاوری.کاشتن از طریق زبان است.پدر ها ومادر های ما با دست خود میکاشتند تا شالوم و برکت را به خانه بیاورند آنها با دست میکاشتند اما با زبان با لعنت درو میکردند با آنکه زحمت میکشیدند!ما باید آنچه را میکاریم مراقبت کنیم.برای هر چیز در زیر آسمان وقتی است وقتی برای کاشتن و وقتی برای درو.به خاطر راستی و نیکویی خدا در اعمال و زبانت بکار و زمان را سپری کن تا ثمر بدهد.بسیاری هستند که دست به سیاه و سفید نمیزنند اما در زبانشان برکت است و هر کجا میروند برکت با خود میبرند.با شکرگزاری مردم تو را برکت میدهد و به تو اعتماد میکنند.کلام خدا میگوید انسان آنگونه که فکر میکند زندگی میکند،پس گاهی با زبان میکاریم امادرو نمیکنیم به خاطر آن است که شاید فرد مقابل ما بلد نیست و نیاز دارد به او یاد دهیم وباز او را حمایت کنیم تا آنچه کاشتیم ثمر بدهد.........

اشتراک