شالوم و 5 معنی آن

کشیش سیامک زرگری
7 ژانویه, 2018

چکیده موعظه

آیه ی امسال مرکز قلب خداست و اساس خلقت خدا را تشکیل میدهد.تمام خدمت عیسی را در بر میگرفت.آیه ای است که خلقت بر اساس آن شکل گرفت.آیه ای که مسیح به خاطر آن روی صلیب رفت و رستاخیز کرد.در این آیه یک واژه است و بر آن واژه تمام خلقت است.آیه ای که نه فقط گیرندگان بلکه دهندگان خود را بیشتر شاد میکند.این آیه بیشترین کابرد اسامی خدا را در بر میگیرد و بیشترین اسامی خدا در این کلمه خلاصه میشود.گویی این آیه کل کتاب مقدس را پوشش میدهد.و این واژه «شالوم»است.خدا میخواهد کلیسا در مسیر شالوم و سلامتی حرکت کند.شالوم دارای 5 معناست.1-شفا2-برکت3-امنیت4-صلح5-آرامی.هیچ چیزی را نمیتوان پیدا کرد که انسان نیاز داشته باشد و در این 5 معنا نگنجد.وضعیت مالی،خانوادگی،ایمانی،روحی،جسمی در آن نهفته است.شفا فقط خواست جسم نیست در انجیل مرقس 16:17 ماموریت عیسی به شاگردان است«و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیو ها بیرون روند به زبانهای تازه حرف بزنند مارها را بردارندو اگر زهر قاتلی بخورند آسیبی بدیشان نخواهد رسید و هرگاه دست بر بیماران گذارند ایشان شفا یابند».این آیات همراه همه ی ایمانداران است و خدا میخواهد قومش در سلامتی باشد.خدا وقتی جهان را خلق کرد دید نیکوست ،یعنی شفا دارد.پس شفا در بعد روح،روان،روابط،زمین،آّب،مال،روحانی،خلقت و ... هست و فقط مختص به جسم نیست.زیرا خدا اساس خلقت خود را بر اساس نیکویی خلق کرد.عدن در یکی از معانی خود دلپسند است و شالوم را در بر میگیرد پس میبینیم خدا انسان را در شالوم گذاشت یعنی همه چیز عالی و نیکو بود و این یعنی شالوم.با سقوط انسان,,,

اشتراک