,,,,شامگاه بود و عیسی نان را پاره کرد و گفت

کشیش سیامک زرگری
3 آوریل, 2015

چکیده موعظه

جمعه ی پاک،روز شفا محبت خدا و بلند شدن است پیغام رابطه ما را با خدا دارد.جمعه ای که خدا در او به سراغ انسان آمد و ما را عبور داد .جمعه ای که تنها ای پیغام دارد:دوستت دارم.جمعه ی پاک است زیرا پاکی خدا به جهان آمد و رخت گناه را از ما برداشت و ردای سفید را به تن ما کرد.جمعه ی پاک جمعه ی آشتی آسمان و زمین است.این جمعه،جمعه ی صلیب است.مرکز ایمان ما صلیب است.در کتاب مقدس سه شب خاص وجود دارد و سه شام خاص شامی که هم سفره دارد و هم شامگاه است.شام را در شامگاه میخورند نه در وقت نهار یا صبحانه!مرگ مسیح ایام پصح و ایام خاصی است برای یهود.آن مراسمی که خدا به قوم یهود گفته بود این را همیشه به یاد بیاورید.شام شب اول لوقا 22:15«روز پنج شنبه بود با شاگردانش جمع شده بود .ایام پصح هفت روز بود.ایامی که خدا ناله های قوم اسرائیل را در مصر شنیده بود و در های ایشان را دید و به سراغ ایشان رفت.یک روز خدا ما را اینگونه دید و به سراغ ما آمد.تنها خدای حقیقی ناله های ما را شنید .شب اول شبی بود که یادگار این ایام بود ایامی که خدا ایشان را عبور داد.فصح یعنی عبور و گذشتن،بخشیده شدن است و خدا گفت بس است دیگر در این مصیبت بس است .خدا میخواهد هر روز ما پصح کنیم زیرا میخواهد ما را جلو ببرد از این رو دائم به ما میکوید به عمق های من وارد شوید زیرا چیزهایی دارم به تو بگویم که هرگز نشنیده ای و چیزهایی خواهی دید که هرگز ندیده ای.خدا به هیچ کس نمیگوید بیا بیرون مگر با او باشد و خدا ما را بیرون نیاورد مگر اینکه با ما بود.امروز خدا نیز به تو همین را میگوید:بیا بیرون من با تو هستم.از امروز تا انقضای عالم با تو هستم او به ما نمیگید به راهی برو که خود هرگز نرفته است بلکه با ما میاید او برای پاهای ما چراغ و برای راه های ما نور است.برای قوم اسرائیل پصح یعنی با چشم خود دیدن که خدا چکونه با عظمت راه ها و دریا ها را باز میکند پصح یادگار محبت خدا بود یعنی نان خدا برای قو اسرائیل یعنی سپر خدا برای قوم خدا یعنی دست پر محبت خدا یعنی ابری در روز و آنشی در شب یعنی یاداور تمام کارهای عظیم خدا از این رو گفت به یاد بیاورید من یهوه خدای شما بودم و خواهم بود فراموش نکن من خدای محلی نیستم من خالق آسمانم همه جا همراه تو خواهم بود.,,,,,,,,,

اشتراک