شاه کلید پادشاهی خدا

کشیش سیامک زرگری
26 آوریل, 2020

چکیده موعظه

حکمت از هر اسلحه جنگی قوی تر است و احتیاج نیست کارهای بزرگ کنیم بلکه از حکمت میتوانیم در جنگهای خود استفاده کنیم.متی 16:«شرح حال هویت عیسی در میان مردم است که او را که میدانند و از شاگردان سوال میپرسد و باورهای مختلفی راجع به عیس گفته میشود عیسی به پطرس میگوید تو مرا که میدانی؟این سوال خیلی مهم است که میتواند برای ما مکاشفه ای داشته باشد مثل پطرس که آنچه اعلام کرد کلیسای خدا روی آن بنا شد.این باور که عیسی تو پسر خدای حی هستی ضخره ای است که جنبش نخواهد شد و کلیسا روی باور ما به عیس که او کیست بنا خواهد شد.عیسی میگوید ابداب جهنم بر کلیسای من تسلط نخواهد یافت آن هم کلیسایی که باور دارد عیسی پسر خدای حی است و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته آنچه در زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد.ملکوت یک کلید ندارد بلکه از کلید ها صحبت میکند.کلید نجات،شفا،آزادی،عطایا،مکاشفات ...ملکوت خدا درهای بسیاری دارد اما یک شاه کلید دارد که آن «عیسی »است روح خدا عیسی را برای ما مکاشفه میکند و هر بار که عیسی مکاشفه میشود دری جدید از ملکوت میابی که تو را صاحب اقتدار میکند.کسی که کلید دارد اختیار دارد.روی زمین هم همین است هر چیزی که در دارد به یک کلید نیاز دارد که کسی که کلید دارد اقتدار نیز دارد.هر ایمانداری باید این کلید را داشته باشد.خدا ما را دعوت کرده  که همه ما صاحب حکمت ومکاشفه و این کلید آسمانی باشیم.این کلید برای باز کردن درهای آسمان و بستن دروازه های جهنم است.هر دو کارکرد را دارد.مکاشفه 3:7«به فرشته ی فیلادلفیه بنویس:آنکه قدوس و حق است کلید داوود را دارد و دری را که میگشاید کسی نتواند بست و اگر ببندد کسی نتواند آن را گشود»عیسی مسیح روی صلیب دروازه های جهنم را بست.حتی شیطان قدرت ندارد بر آنها که مهر خدا را دارند و در قوت خدا هستند روح خدا را دارند،اجازه ندارد شیطان به آن نزدیک شود.تمام جنگ های روحانی ما به خاطر ضعیف شدن ما است که قدرت روح را در ما کمرنگ کرده و به خاطر ما است!از این رو باید این در ها را ببندیم و با آزادی عمل دادن به روح خدا بگذاریم قوت او در ما جاری شود.عیسی کلید هاویه را از شیطان پس گرفت و شیطان را برای مدت هزار سال او را در بند کرد این پیام مکاشفه است و امروز ما باید ببندیم و شریر را در بند کنیم این کلید نه فقط دست عیسی و فرشتگان بلکه این کلید را به ما داد که در خانواده الهی هستیم.از باغ خانه ات محافظت کن بگذار روح خدا در تو عمل کند.امروز ملکوت خدا دست من و تو است و تو داری اجازه میدهی شیطان بیاید در ملکوت خدا،و شیطان را در ملکوت خدا کاری نیست.به جالی اینکه شیطان برای تو تصمیم بگیرد تو باری او تصمیم بگیر.در دعوا تو پیش دستی کن و شیطان را مغلوب کن اگر مشت اول را نزنی میخوری.خدا ما را اقتدار بخشیده که ما اول به شیطان بزنیم تا اینکه بخوریم و دفاع کنیم.خیلی مهم است زیر اقتدار ادونای باشیم خدای ما،نه فقط به اراده ی من بلکه به اراده ی او و روزهای فشار باید از او بپرسی عیسی اگر تو جای من بودی چه کار میکردی؟,,,,

اشتراک