ششمين ستون حکمت

کشیش سیامک زرگری
1 اکتبر, 2017

چکیده موعظه

خدا مدیر بحران است و در طی خلقت بسیاری از بحرانها را هدایت کرده است و میخواهد ما نیز به عنوان فرزندان او در حکمت بتوانیم از بحرانها به خیریت عبورکنیم.اکثرا مشکل ما تهدید نیست بلکه واکنش ما تعین کننده ی پیروزی و شکست است .دانیال را میبینم که شخص عادل بود آنچه که برای او تهدید محسوب شد خدا او را مدیریت بحران و حکمت او را به وزیر درباری می آورد و خدا از آنچه بر ضد او بود در حکمت به نفع او بهره گرفت.پس خود مشکل و سوءتفاهم آنقدر مهم نیست که واکنش ما مهم است.خدا میخواهد از بالا به همه چیز نگاه کنیم و حکیمانه برخورد کنیم.جنگ ما با جسم و خون نیست اما روح خدا که در ماست روح حکمت است و بالاتر از آن است که در این دنیا با حیله و سیاست عمل میکند.در مقابل شیطان تسلیم نشو و با او صلح نکن بلکه حکیمانه مقاومت کن روزهای شریر را بشناس تا از تو دور شود.امثال9:1«حکمت خانه ی خود را بنا کرد و بر هفت ستون استوار ساخت» پس نه تنها باید در بحرانها مواظب باشیم بلکه باید از ابتدا طوری عمل کنیم که اتومات در بحرانها حکمت ما پیش روی ما حرکت کند.در این آیه پیشگیری است و از ابتدا بنا را با حکمت یاد میدهد.ستون ابر و ستون آتش خداست که در شب قوم خدا را آتش جهت میداد و ستون ابر چون سقفی آنان را محافظت میکرد و خدا در اینجا ستون بود (امنیت،قدرت،آرامی).ششمین ستون حکمت «مقدس بودن» است.فوری یاد شرم و خجالت وگناه نیفتید که معنی بعد از سقوط است و البته درست است اما ما معانی سقوط کرده ی عدالت و قدوسیت را میفهمیم.اما اگر خدا عادل است قبل از سقوط حتی قبل از خلقت نیز عادل بوده است پس مفهومی بیشتر دارد آن زمان که گناه نبود قدوسیت معنایش چه بود؟ اول پطرس1:15«پس مثل آن قدوس که شما را خوانده شما نیز در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم »آن قدوس خدای تثلیث است که دعوت کرده برای قدوسیت.در تمام رفتار مقدس بودن یعنی چه؟قدوسیت یعنی در جای درست بایست و درست عمل کن .

اشتراک