شفای قلبهای زخمی

کشیش سیامک زرگری
15 آوریل, 2018

چکیده موعظه

قبل از اینکه راجع به شفای جسم صحبت کنیم میخواهیم راجع به شفای درون صحبت کنیم چون در کلام خدا هم بیشتر درباره شفای درون صحبت شده و این دو شفای جسم و روح با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد.بارها کسانی که با درد جسم آمدند اما خدا هدایت کرده و دیدیم درد روح دارد که جسمش را نیز درگیر ساخته است.امروز دکتر ها دربارهی هر دو صحبت میکنند به جهت درد جسم میرویم فوری درباره ی درد روح صحبت میکنند.اشعیا 1:5« تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض».زخم هایی که سالیان طولانی است همچنان در ما باز است و زخم باز عفونت میکند درد میکند و دائما درحال پیشروی در عفونت است و درد های جدید از آن ایجاد میشود.برای زخم های درون باید به کدام دکتر مراجعه کنیم که این غده را ببینید و از شیوع آن در ما جلوگیری کند؟آنقدر درگیر بلاهایی که سرمان آمده هستیم که آینده خدا را برای امروز خود قربانی میکنیم.چرا فردا حالم بد است چون امروز دارم احوال بدی را تجربه میکنم و اتفاقی افتاده است و تمام روزهای ما را این زخم ها و بیماری درون ما را فرا گرفته امثال 12:25«کدورت دل،انسان را منحنی میکند»انسان خمیده میشود.چهره ی او خبر میدهد از راز درون.درونش خوب نیست زخم خورده و آشوب و تلخ است.دل تلخ روح آدم را متلاشی میکند و حوصله را از آدم میبرد و کلام خدا ریشه همه بدبختی های انسان را درون او معرفی میکند مسیح میگوید هر چیز بد از درون آدمی صادر میشود.دل سه معنی دارد 1-افکار:وقتی میگوید دل آدمی بیمار است یعنی افکار او بیمار است.2-احساس: احساسات آسیب خورده،دائم متلاطم،دائم احساسات درد و نا امیدی و افسردگی،احساس پوچی3-اراده : تصمیم گیر های خراب.ما باید در حضور خداوند دلهایمان را شفا بدهیم.دل بیمار خمیده است و قدرت ندارد بایست و به جانت بگو ای جان خمیده ی من برخیز.تو حق داری بگیری شالوم خداوند را......

اشتراک