شفای قلب خسته

کشیش سیامک زرگری
6 سپتامبر, 2020

چکیده موعظه

ازدواج پادشاهان:

ما ولیعهدان خدا هستیم،ولیعهد کسی است که جایگزین پادشاه خواهد بود و ما نه پادشاهان بلکه ولیعهدان در خدا هستیم.این ولیعهد ها هم نیاز به خانواده دارند.وقتی یک نفر در خانواده درباری زندگی میکند معمولا اجازه ندارند با کسی خارج از خانواده سلطنتی ازدواج کند.از این رو ما نیز همینطور هستیم نور را با ظلمت کاری نیست ایماندار را با بی ایمان کاری نیست.کسی که مسح دارد کارش بازسازی هم هست خدا میخواهد ما پادشاهان مسح شده باشیم تا بتوانیم بازسازی کنی.بازسازی خانه ی خدا که خودمان و خانواده ما در خدا است.پادشاهان دارای عهد در روح خدا هستند و این عهد دارای اقتدار است.ابراهیم قربانی داد آن را دو قسمت کرد از میان لاشه عبور کرد آتش خدا آمد و آن قربانی را بلعید.این واژه ی عبور از دو قربانی عهد است.این قربانی عهد هم در کتاب روت نیز میبینیم که با مادرشوهر خود یک طرفه عهد میبندد.واژه عهد  در کتاب مقدس در واقع یک ابراز علاقه ی شخصی قلبی و کاملا یک طرفه است .طرف مقابل نیز به این عهد یک واکنشی میدهد و قلبش را نیز در میان میگذارد.این عهد در کتاب مقدس سه شرط داشت:1-مفاد عهد :آن چیزی که میپذیرفتی انجام بدی و این لوگوس است اعلام واژه ها و کلماتی که قرار است انجام شود یعنی همام چیزی که خدا گفت و شد تو با اعلامش در آن عهد قدرت آن را در زندگی شخص اعلام میکنی.2-خون:ضامن عهد است.قربانی ای میدهی و در این قربانی خونش گواهی است بر آنچه که هست.قربانی یعنی من آنچه که گفتم را مثل این قربانی تا روزی که زنده ام انجامش میدهم.3-مهر شدن:عهد ها یا وصیت ها مهر دارند.روح القدس ما را مهر میکند.در زمانهای آخر که دیو ها از آن چاه بیرون میایند که مردم آرزوی مرگ میکنند و نمیمرند اینها به همه آسیب میزنند مگر بر کسی که مهر روح القدس را دارد.مهر آخرین مرحله ی یک عهد است.دوم قرنتیان 1:22«ما را مهر نمود به بیعانه ی روح را در دلهای ما گذاشت»خدا پسر یگانه ی خود را داد تا هر که به او ایمان آورد گویی خدا عهدی یک طرفه میبندد و به انسان میگوید آیا تو مایلی بپذیری؟,,,,,

اشتراک