شما را اقتدار بخشیدم تا اعمال ابلیس را باطل کنید

کشیش سیامک زرگری
15 ژوئن, 2014

چکیده موعظه

پسر انسان عیسی مسیح آمد تا اعمال ابلیس را باطل کند.خدا ما را نیز در مسیح عیسی اقتدار بخشیده است تا اعمال ابلیس را باطل کنیم.فیض اقتدار باعث میشود از سایر فیض هایی که خدا به ما داده است محافظت کنیم.مسیح روی صلیب گفت تمام شد ،اعمال ابلیس را باطل کردم.مسیح یکبار روی صلیب اعمال ابلیس را باطل کرد و این اقتدار را به ما داد تا از این پس ما اینگونه رفتار کنیم.اعمال ابلیس چیست؟شیطان هیچ قدرتی ندارد مگر از طریق دروغ که کارهایش را پیش ببرد.کار شیطان فقط فریب است.مکر میزند و از این طریق به زندگی ها حمله میکند.مسیح تمام اعمال ابلیس را در دروغهایش شروع به باطل میکند از این رو میگوید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.تفاوت فرزندان ابلیس و فرزندان نور در همین دروغ است.هرجای کتاب مقدس راجع به مقاومت با ابلیس میگوید راجع به مکر های ابلیس است.شیطان قدرت زور بازویی در کتاب مقدس ندارد حتی وقتی مسیح را در بیابان تجربه میکند همش گفتگو استو کسانی که دروغ شیطان را بپذیرند آنگاه ابلیس راه خواهد یافت.در یوحنا ابلیس را پدر دروغگویان معرفی میکند وتنها حقیقت راه مقابله با فریب شیطان است.و تنها حقیقت و تنها راه نجات عیسی مسیح است.حقیقت در همه جا نیست بلکه حقیقت تنها در عیسی مسیح است که ما را آزاد میکند.کسی که تنهاست موقعیت خوبی برای فریب و سقوط دارد.از این رو شیطان دنبال تنها گیر آوردن ما است. از این رو کلام خدا میگوید شایسته نیست که آدم تنها باشد،دو از یک بهتر و به سه قوت است.در خانواده هایی که زن و مرد تنها هستند آسیب شدید است اما آنها که با هم یمدل هستند شیطان از یکدلی و اتحاد میترسد.اولین روحی که وارد میشود فریب است و آخرین روحی که خارج میشود هم روح فریب است و اجازه نمیدهد کلام خدا کار کند و در فکر فرد آنقدر دروغ میبافد که در فرد تبدیل به باور شود.در اخراج دیو ها اولین روحی که باید بیرون کنی همین روح فریب است و الا اگر یادت نباشد در را به روی هفت روح بدتر باز میکند.افسسیان 6:13.اگر تو یاد نگیری که در دنیای تارییکی بجنگی،حتما در دنیای فیزیکی میجنگی !,,,,

اشتراک