شناخت دنيای تاريکی واقتدار بستن دروازه های جهنم

کشیش سیامک زرگری
19 نوامبر, 2017

چکیده موعظه

شیطان همیشه دنبال یک نقطه ضعف میگردد گاهی نیز خودمان این مجال را نیز میدهیم که قلاب بیندازد.عبرانیان11:3«آنچه در زندگی جسمانی ما دیده میشود در دنیای روحانی طراحی میشود».متی16:19«و من کلیدهای ملکوت آسمان ر ا به تو میدهم و آنچه در زمین ببندی بسته شود در آسمان و آنچه در زمین باز کنی در آسمان باز شود». آسمان سوم تخت پدر است،آسمان اول آسمان بالای سرما استو طبیعتا اگر اول و سومی هست میتوان حدس زد آسمان دومی نیز وجود داشته باشد که درآن شیطان سقوط یافته و یک سوم فرشتگان در آن هستند تا جلوی برکت آسمان سوم را بگیرند و بر آسمان اول حکمرانی کنند.آنچه در آسمان اول است یا از آسمان سوم یا از آسمان دوم طراحی شده و بر زمین پدیدار میشود.کلید یعنی اقتدار،اجازه که تصمیم میتوانی بگیری در را باز کنی یا ببندی.وقتی خدا آدم را خلق کرد زمین را به انسان داد پس هر کس بخواهد روی زمین کاری انجام دهد چه خدا که بخواهد شالوم بدهد چه شیطان که بدی میفرستد،انسان باید اجازه ورود بدهد و این کلید دست اوست.خدا کلیدی را به ما داده که دروازه جهنم بر ما هیچ اقتداری نداشته باشد!مهم نیست طراحان آسمان دوم چه میکنند در نهایت حرف اول و آخر را روی زمین تو میزنی.آسمان دوم بسته است مبادا اراده خدا از آسمان سوم پایین بیاید.خدایا طرح تو در آسمان سوم برای من درآسمان اول چیست؟وقتی دانیال دعا میکند ای پدر اراده تو برای سرزمین من چیست؟21 روز بعد فرشته خدا از آسمان سوم بر آسمان اول می آید میگوید همان روز که دعا کردی آسمان سوم همان لحظه جواب داد.(وقتی انیگونه اراده خدا را میطلبی بلافاصله خدا جواب میدهد)اما وقتی آمدم در آسمان دوم بستگی بود یک جنگی بود و اجازه نمیداد من بیایم پایین تر!آنقدر آسمان دوم پایین آمده که انگار منطبق بر آسمان اول شده است و خیلی نزدیک بود!(آسمان بسته یعنی از لحاظ قدرت های تاریکی فشار هست و ملکوت خدا در آنجا سخت پیش میرود).آسمان ها را بسنجید و اقتدار خود را اعلام کنید هر کجا میروید هر خانه ای هر محله ای آسمان آنجا را چک کنید با هدایت روح خدا پیش برو.وقتی همسایه ای شریر بیاید تمام جو روحانی آنجا را برهم میزند پس در دعا باشید و اقتدار خود را اعلام کنید.فرشته ادامه میدهد که در آنجا ملک فارس نگذاشت من بیایم و در جنگ با او بودم.خیلی وقت ها اگر جواب دعایی نمی آید در آسمان دوم یک چیزی گیر کرده است اینجا اکثر ایمانداران نا امید میشوند!اتفاقا وقتی نا امیدی می آید همین شک را کن که درآسمان دوم جنگ است.شیطان فقط آسمان دوم را نمیبندد بلکه تو را در آسمان اول میبندد.اگر دانیال دعا و روزه اش را قطع میکرد آسمان دوم باز نمیشد.

اشتراک