شناخت لعنتهای ارثی و شکستن آنها قبل از هر شروع تازه

کشیش سیامک زرگری
19 مارس, 2017

چکیده موعظه

یکی از رسم های ایرانی خانه تکانی است که با سال نو سعی میکردند خانه ها را از غبار پاک کنند و هر چیز بدی رو این طرف سال بگذارند و سال جدید را با تمیزی شروع کنند.اما قلب و زندگی ما نیز باید پاک شود.از قلب ماست که باید خیلی چیز ها دور ریخته شود.لعنت های زندگی را باید دور ریخت و آنها را شکست.لعنت چیست؟لعنت ها را چطور بشناسم؟چظور بشکنم؟در کتاب تثنیه 28 صحبت از این است اگر آواز(سخن و کلام) یهوه خدای خود را بشکنی!این خدای خود یعنی وقتی باور کردی خدای حقیقی تو کیست و تولد تازه گرفتی و از او اطاعت کنی برکت میگیری و اگر اطاعت نکنی لعنت خواهد بود.در کتاب مقدس بیش از 400 مورد درباره برکت صحبت شده و نصف آن راجع به لعنت یعنی وعده های خدا بیشتر درباره برکت است.اما چرا ما بعنوان فرزند این برکت ها را نداریم؟و بیشتر بدی ها در زندگی دست و پای ما را بسته است؟شادی خوبی نداریم شکرگزاری نداریم استرس و ترس و دل ناآرامی داریم!هر چه میدویم نمیرسیم!اما این را بگویم بر ما محکومیتی نیست جز محکومیت برکت .در عبرانیان میبینم آنچه در زندگی تو وجود دارد چه برکت چه لعنت از دنیای نادیدنی بر تو می آید.تا لعنت هایی که در زندگی ات است نشکنی نمیتوانی برکت ها را دریافت کنی.اگر دعا میکنی برای یکموردی و تغییر نمیکند دیگر دعا نکن بلکه بایست و آن لعنت را بشکن.لعنت ها را به اشتباه میبریم پیش خدا و میگوییم یه کاری بکن چون هرچه دعا کنی جوابی نخواهی یافت.غلاطیان3:14«مسیح ما را از لعنت شریعت فدیه داد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است ملعون است هرکه بر دارد آویخته شود تا برکت ابراهیم در مسیح بر امت ها آید و تا وعده ی روح را به وسیله ی ایمان حاصل کنیم».

اشتراک