شيطان در اين فکر است که چطور ترا از ملکوت خدا بیرون کند

کشیش سیامک زرگری
14 دسامبر, 2014

چکیده موعظه

مزمور 27 «داوود میگوید :دل من به تو میگوید که گفته ای روی مرا بطلبید /بله ای خداوند روی تو را خواهم طلبید»اگر میخواهی روی خدا را ببینی و با خدا ملاقات کنی تجربه ای تازه داشته باشی و قلبت در جستجوی خدا است به خدا بله بگو/در عهد عتیق برای رفتن به حضور خدا باید قربانی میدادند و امروز مسیح برای ما نزد پدر قربانی است که ما را به خدا نزدیک میکند.یعنی ما نزدیک نبودیم به واسطه ی عیسی است که به او نزدیک میشویم.زندگی مسیحی نباید فقط به آسمان باشد که آمین آسمان هست اما خدا میخواهد ما روی زمین نیز پیروزمندانه در اقتدار باشیم.خیلی از وعده های خدا برای روی زمین ما است ما باید زندگی پیروزمندانه ی مسیح را در روی زمین تجربه کنیم.خدا ما را انتخاب کرده و ما را مطابق اطاعت ما ردا داده است..شیطان به این فکر میکند چگونه تو را از ملکوت خدا بیرون کند.دزد میاید که بدزدد.این دزد زیرک است و به کاهدون نمیزند.او رییس دنیا است آفتابه دزدی نمیکند دنبال گنج است.ردا و اقتدار و مسح تو گنج است که شیطان برای بردن آن میاید.اما به نام مسیح این حسرت بر دلش میماند.کتاب مقدس میگوید اسلحه های جنگ روحانی را تماما بپوش تا بتوانی جلوی شریر باستی.خلاصه ای برادران (که در اطاعت هستی)از توانایی قوت او زور آور شو اسلحه تام خدا را بپوش تا با مکر ابلیس مقاومت کنی»شیطان مکار مکاران است.اقتدار تو چون برکت و فیض است و خدا به تو داده و تو را به شباهت خدا درمیاورد برای همین حمله بر اقتدار تو میاید از طریق فریب و مکر .وقتی جنگ بر تو میاید یعنی تو در چتر خدا هستی و شیطان میخواهد اعلام مالکیت کند و اقتدار تو را بگیرد از این رو از نردیکانت همکارانت استفاده مکیند تا تو را وارد جنگی زمینی کند و ردایت را از دست بدهی درحالی که جنگ تو با انسانها نیست بلکه با آن نیروی تاریکی است که دنبال ردای تو است که میخواهد از چتر در بیایی و جایگاهت را از تو بگیرد.از این رو از وقتی باور میکنی در مسیح کی هستی چپ و راست بر تو حمله است چون نمیتواند اقتداری بالاتر از اقتدار خودش را ببیند.چیزی در تو هست که شیطان بر تو حمله میکند به کاهدون نمیزند مسح تو و اقتدار تو بسیار ارزش دارد.چتر تو اقتدار خدا است و شیطان نمیتواند بی گدار به آب بزند زیرا با قدرت خدا در تو روبه رو است از این رو سعی میکند خودت را با پای خودت از چتر خدا بیرون بکشد.یاد بگیر خودت را باور کنی در مسیح کی هستی.,,,,

اشتراک