شکرگزاری کليدی برای دريافت بيشتر رحمتهای خدا

کشیش سیامک زرگری
9 اکتبر, 2016

چکیده موعظه

در شکرگزاری ها وقتی رحمت خدا را اعلام میکنی منتظر رحمت او باش وقتی اعلام میکنی پس منتظر باش تا در زندگی تو بشود.روی رحمت هار خدا تمرکز ما باشد و شروع به شکرگزاری کنیم ضد این شکرگزاری غرغر است که لعنتی است و زندگی را متلاشی میکند.لعنت ها در رحمت خدا را میبندد آدم را افسرده و نا امید میکند و ما را از حمت خدا دور میکند.زبان یا با شکرگزاری در رحمت خدا را باز میکند یا با غرغر در رحمت را میبندد.سرزمین ما به خاطر ناسپاسی اش در لعنت است.زمان آن رسیده مردم توبه کنند به جای اینکه با زبان خود مدام خود را لعنت کنند.همه در حال لعنت هستند با این اوصاف چه انتظار داری در این سرزمین رویش کند؟به نام مسیح این لعنت غرغر در فکر و زندگی ماشکسته شود و آزاد شویم.اگر میخواهی زندگی ات عوض شود شروع به شکر گزاری کن.اگر چیزهایی در زندگی تو است که عوض نمیشود شروع کن برایش شکرگزاری کن.خدایا شکر که آنچه من نمیتوانم عوض کنم تو میتوانی و زیر اقتدار تو است.گاهی برای خر خر کردم عزیز کنارمان غرغر میکنیم اما غافل از اینکه باید برای اینکه هست که صدایش میاید از خدا شکرگزاری کنیم.حبقوق در عهد عتیق یک نبی است به معنی در آغوش گرفتن و دربر گرفتن،پذیرا شدن،دعا میکند خدایا این سرزمین را دعا کن هرچه دعا میکند جواب نمیاید وقتی هم جواب خدا میاید جواب خوبی نبود خدا گفت از این بدتر میشود،این بدی از من نیست این به خاطر غر غر ها و ناسپاسی های مردم است که بر سر آنها این بلاها میاید.شکر گزاری کن برای هر آنچه داری.مردمی هستند که نیازمند سقف بالای سر تو هستند.اگر کسی تو را اذیت مکیند اگر صاحب کارت یا کارگرت یا عزیزت ،شکرگزاری کن و الا غر غر تو اذیت آنها را چند برابر بیشتر میکند.غر غر تو رحمتی را که اسمان برای تو میفرستد را پس میفرستد.,,,,,,

اشتراک