شکرگزاری کليد دسترسی به آسمان

کشیش سیامک زرگری
5 نوامبر, 2017

چکیده موعظه

کلام خدا میگوید اگر زندگی ات در درد است به دنیای روحانی رجوع کن از مکر های ابلیس بی خبر نباش و حکیم باش و شرایط را کنترل کن.شما نمیتوانید هیچ لیستی را به حضور خدا ببرید مگر با شکر گزاری!شکرگزاری شاه کلید رفتن به حضور خداست.قانون کلام خدا این است.چرا دعا میکنید وجواب نمی آید؟انسان موجودی است سه بعدی(روح روان جسم)روح ما از جنس روح خداست.نیاز های ما نیز سه بعدی است پس برای هر کدام از این نیازها باید با خدا رابطه برقرار کنیم.از طرفی خدا نیز سه ذات است.خدا محبت است خدا عدالت است و خدا قدوس است.ما برای دریافت رحمت ها باید با سه بعد خدا رابطه برقرار کنیم و برای هر سه بعد خود یه مدل متفاوت باید دعا کنیم.با شکرگزاری ،دسترسی به نیکویی محبت و رحمت ها و برکات میبابیم.شکرگزاری به بعد روان ما مربوط است.با تمامی فکر وجود و احساس(روان) میتوان خدا را محبت کرد.با شروع ستایش بزرگی و عظمت و قدرت خدا را اعلام میکنیم در واقع اینکه او کیست را اعلام میکنیم یعنی او را در جایگاه عدالتش آنگونه که هست اعلام میکنیم.در ستایش ها عدالت خدا را اعلام میکنیم.وقتی که کم میاوری و میخواهی قدرت خدا بیاید نیاز داری ستایش کنی تا قدرت او بیاید مثل یهوشافاط.پرستش که عملی فیزیکی است که جسم ما خدا را پرستش میکند تا از برکت و رحمت خدا دریافت کند.مزمور100:4«به دروازه های او با شکرگزاری بیایید وبه صحنهای او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید». کلمه عبری شکرگزاری«توداح»یعنی یاداوری کردن،یادم نمیرود محبتی که به من کردی و رحمتهایی که به من کردی.شکرگزاری یادآور رحمت ها و نیکویی های خداست .شکرگزاری به یاد آوردن است و یاد آوردن در فکر و روان است.

اشتراک