شکرگزاری کلید دروازه رحمت

کشیش سیامک زرگری
1 سپتامبر, 2013

چکیده موعظه

اساس خلقت پرستش خدا است.خدا احتیاج به پرستش ندارد اما ما طوری خلق شدیم که هیچ گاه آرامی نمیابیم مگر خالق را پیدا کرده در او ساکن شویم.انسانها نا آرامند یا پرستش نمیکنند یا با روح و راستی در پرستش نیستند.عیسی آمد ما را برگرداند به جایی که باید باشیم تا تنها خدای حقیقی را بپرستیم.متی22:36«مسیح گفت بزرگترین حکم شریعت این است خدای خود را با تمامی دل و جان محبت نما چرا که این است حکم اعظم»ما برای این خلق شده ایم.اشعیا 43:6 میگوید تمامی انسان را برای پرستش خود خلق کردم.مزمور100:1«به حضو اوترنم نمایید بدانید یهوه خدا است او ما را آفرید تا قوم او باشیم(او ما را برای این منظور آفرید)»همه ما خدا را دوست داریم همه دوست داریم وقتی دعا میکنیم آسمان برایمان باز باشد علی رغم تمام وقت هایی که میگذاریم اما پیاله ما پر نیست چرا؟سه قدم وجود دارد برای دریافت برکات آسمان
1-شکرگزاری:
مزمور100:4«به دروازه های و با حمد بیایید و به صحن های او با تسبیح،او را حمد گویید و نام او را متبارک کنید»با روحیه شکرگزاری به حضور خدا بیایید شکرگزاری زندگی را پر برکت میکند.تا شکرگزاری نکنید دروازه به روی شما باز نمیشود.گاهی به حضور خدا میرویم فقط یک لیست خرید به دست داریم!خدا میگوید آیا تا به حال برای چیزهایی که داشتی شکرگزاری کردی؟خدا از ما میخواهد روحیه شکرگزار داشته باشیم برای آنچه داریم و دعاکردیم خدا به ما داد.اکثر زندگی ما وارد لعنت میشود چون زندگی ناسپاس داریم و غرغر در زندگی بوده.شکرگزاری های کوچک کارهای بزرگ انجام میدهد.عیسی برای غذا دادن آن همه آدم چند نان و ماهی را گرفت و فقط گفت خدایا شکر برای آنچه از آسمان به ما دادی!اول باید خدای برکت دهنده را شکر کرد تا از او بتوان برکت دریافت کرد.عیسی برای زنده کردن ایلعازر مسیح فقط گفت ای پدر تو را شکر میکنم.ایلعازر بیا بیرون.تمامی کارهای عظیم عیسی با شکرگزاری انجام میشد.وقتی شکرگزار باشی خدا تو را برکت میدهد.هیچ کس از آدم پرتوقع و غرغرو خوشش نمی آید.اما آدم شکرگزار همه جا مورد احترام است.خیلی وقت ها دعا میکنیم خدا مارا برکتدهد بعد که دریافت میکنیم شروع میکنیم غرغر کردن!.............

اشتراک