شیطان به زیر افکنده شد. به زیر پایهایت نظر کن!

کشیش سیامک زرگری
21 سپتامبر, 2014

چکیده موعظه

تو منحصر به فرد هستی سلاحی که شیطان برای تو استفاده میکند با دیگری فرق میکند.اگر حمله ی شیطان از طریق زبان است از طریق زبان میجنگیم.اگر به تو تصویر میدهد جنگ تصویری کن صلیب عیسی را ببین تنها چیزی که تصویر ذهن تو را باطل میکند عیسی را روی صلیب ببین که به پدر مضروب و کوبیده میگویدای پدر اینها را ببخش.تصویر عیسی را ببین شیطان از تو دور خواهد شد.شیطان از شکرگزاری میترسد.هر گاه بدی های تو را به یادت آورد بگو ای پدر مرسی این به یادم آمد مرسی که این را هم بخشیدی!شیطان هیج وقت اینطور سراغ تو نخواهد آمد زیرا میبیند تو بیشتر داری به خدا میچسبی!شکرگزاری قدرت دارد.شما اگر از کسی خوشت نیاید وقتی کسی از او جلوی تو تعریف کند عصبانی میشوی!دقیقا شکرگزاری برای خدا شیطان را عصبانی میکند زیرا شیطان از خدا متنفر است و کسی که از خدا شکرگزاری میکند عصبانی میشود همین شکرگزاری و پرستش بزرگترین جنگ روحانی است.شیطان میشنود و چون میشنود ما نیز میتوانیم سخن بگوییم.زبان ما قدرت دارد.اگر توکلام منفی در زندکی ات به کار میبری دروازه جهنم را در زندگی ات باز میکنی و اگر کلام خدا را به کار بری دروازه آسمان خدا را برکت را باز میکنی این دست من و تو است و در گرو زبان ما است.زبان ما مثل خدا قدرت خلق کردن دارد میتوانیم چیزهای عالی یا چیزهای بدی خلق کنیم.شما میتوانید از خوبی گفتن یک فرد فرشته و از بدی گرفتنش یک دیو خلق کنید.شما برای فردی که از امید بریده با سخن خود میتوانید تسلی و امید را خلق کنید؟بله در زبان ما قدرت خلق کردن دارد مطابق آنچه بگویی میشود پس ای فرزند خدا مراقب باش چه میگویی مطابق کلام خدا نتیجه ی سخن های خود را خواهی دید.اگر ما میخواهیم چیزی نیکو خلق کنیم مثل خدا حرف بزن  تا حیات بدهی تا خلق نیکو کنی و الا خارج از این سخن نگو اگر نمیخواهی مثل سخنگوی خدا حرف بزنی بهتر است اصلا حرفی نزنی و سکوت کنی.انسان 5 درد سنگین را هیچگاه فراموش نمیکند:1- کتک های جسمی 2-کسانی که کتک نخوردند اما از طریق حرف خرد شدند، مقایسه شدند(مقایسه یکی از طرق شیطان برای ضد خدا ایستادن استفاده میکند چون هیچ کس در خلقت شبیه تو نیست چرا خودت را مقایسه میکنی خدا یکی مثل تو ساخت و تمام بعد از تو مثل تو نخواهد آمد) /کسی که یک حرف منفی میشنود هفت بار باید مثبت بگویی تا اثر آن منفی پاک شود. که تو زشتی،چاقی لاغری کوتاهی و هرچه راجع به ظاهر گفته شود یا از نظر مالی کوبیده شود /سواد آدمها را محکوم کردن/خانواده که تو مامانت این است و بابایت این است/مراقب زبانت باش از چه کلامی داری استفاده میکنی.همچون سخنگویان خدا سخن بگو.شیطان میداند زبانش قدرت دارد و حرفش مثل تیر نابود میکند ما تو هم میدانی زبان تو قدرت دارد و میتوانی دهان شیطان را ببندی؟,,,,,

اشتراک