صاحب اقتدار صاحب مسح

کشیش سیامک زرگری
2 نوامبر, 2014

چکیده موعظه

این اقتداری که دانستیم چه برکت و فایده ای دارد؟یکی از این برکات شکستن لعنت های شیطان بود که دانستیم .کلام خدا در اعمال 5:23«خدا روح خود را بر مطیعان میریزد  »اطاعت رفتن زیر چتر الهی است.کسی که زیر این چتر میرود روح خدا بر او میاید.قدرت خدا بر او میاید.مسح خدا را دریافت خواهد کرد.مسح حضور قدرتمند خدا در زندگی ما است.کسی که در اقتدار خدا است صاحب مسح است.لوقا 4:18«روح خدا بر من است و مرا مسح کرده تا فقیران را بسارت دهیم مریضان را شفا دهم اسیران را آزاد کنم»این مسح چگونه بر عیسی آمد ؟عیسی بعد از خروج از بیابان از قوت روح خدا پر شد.با پری روح رفت و با قوت روح بیرون آمدعیسی با کلام جنگید و حاکمیت شیطان را نپذیرفت.وقتی زیر اقتدار کلام خدا هستی زیر اقتدار صاحب کلام هستی و او است که مسح میدهد و عمل میکند.وقتی زیر اطاعت و اقتدار باشی صاحب اقتدار تو را مسح میکند از این رو مسیح میگوید روح خدا بر من است.از کجا بدانیم مسح داریم و در اطاعت هستیم؟اگر روح خدا بر تو است پس:

1-وقتی بشارت دهی مردم ایمان بیاوردند

2- وقتی با شکسته دلان حرف زنی تسلی یابند

3- با اسیران حرف بزنی آزاد شوند

4-وقتی کوری ببینی بینا شود

5-وقتی افتاده ای ببینی او بلند میشود

اشتراک