صلح با خدای تثلیث ترا مسح و اقتدار می بخشد

کشیش سیامک زرگری
4 نوامبر, 2018

چکیده موعظه

کلام خدا میگوید طریق های من و راه های من طریق های شما نیست و ما باید به او اعتماد کنیم.اگر ما در صلح خدا نباشیم از خیلی چیزها محروم هستیم.وقتی در صلح نباشیم دوست داشتن یک طرفه کافی نیست.رومیان14:17«ملکوت خدا فقط خوردن و آشامیدن نیست بلکه عدالت سلامتی و خوشی روح القدس»ما امروز همه روح القدس را داریم پس باید در او شاد باشیم اما شاد نیستیم چون صلح نداریم.مسیحیان زیادی آرامی دارند اما شادی ندارند در حالیکه شادی نیز ثمره روح است.خوشحالیم که خدا هست آمین اما شادی نداریم!خوشی و شادی ثمره ی صلح است.زمانی میتوان ثمرات روح القدس غلاطیان باب 5 را داشت که در صلح عیسی باشیم.ما چگونه میتوانیم در صلح عیسی باشیم درحالیکه در عدالت پدر نیستیم و در جایگاه خود نایستادیم.کلام خدا را از خدا بپرس .علت کلام خدا را از او بپرس که او پاسخ میدهد و اگر پاسخ هم ندهد به او اعتماد باید کرد و اگر نمیتوانیم به طریق های او اعتماد کنیم و از جایگاه خارج میشویم چون با او صلح نداریم.ما نمیتوانیم تثلیث را بشکنیم و خدا میخواهد ما در هر سه بعد صلح داشته باشیم.ثمره ی عدالت صلح است و ثمره ی صلح شادی است.صلح با دیگران منظور سازش با گناه نیست زیرا کلام خدا میگوید خوشا به حال آنانی که هم شکل این جهان نمی شوند،نور را با ظلمت کاری نیست و در مجلس غیبت ها و استهزا ها ننشینید.پس صلح با دیگران نیز قاعده هایی دارد.ما شادی نداریم زیرا روح القدس در ما شاد نیست.خدا روح محکومیت ندارد پس اگر خداوند ما مشکل را میگوید درمان را هم میگوید.ما خود را مخفی مکینیم چون رابطه شکسته است پس وقتی شریعت خدا را هم میشکنیم مثل آدم، خود را مخفی میکنیم.خداوند عیسی مسیح را به ما داد تا از شرم های خود آزاد شویم.ابتدا خدا 5قربانی گذاشت،که از میان این ها 3 تا مربوط به رابطه ما با خدا و 2 تا به رابطه ما با دیگران بود.یعنی وقتی شریعت شکسته میشد باید قربانی داده میشد تا به حضور خدا رفت و عیسی آمد تا قربانی ما شود.1-سوختنی2-آردی3-گناه کلام خدا میگوید انسان از 3 بعد تشکیل شده(روح روان جسم)و هر سه سقوط کرد پس برای مصالحه و رفتن در عدالت باید قربانی داده میشد..........

اشتراک