صليب مسيح کليد آزادی ماست ازاسارتها و لعنتها

کشیش سیامک زرگری
14 آوریل, 2017

چکیده موعظه

خداراشکرکه نه مرگ نه صلیب نه گور نه نیش نتوانست مسیح را در خود نگه دارد و مسیح پیروز شد.مکاشفه باب 12:10«وآوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید نجات و قوت و سلطنت خدای ما مسیح ظاهر شده است زیرا آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی میکند به زیر افکنده شد و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمده و جان خود را دوست نداشتند». این باب درباره سه زمان صحبت میکند .1- جنگی در دنیای روحانی بین ملکوت خدا و ملکوت تاریکی اما در دنیای روحانی و سقوط شیطان و فرشتگان 2-جنگ روحانی بین شیطان و عیسی مسیح که عیسی بر صلیب سر او را کوبید 3-جنگ ایمانداران و دنیای تاریکی.در آیین یهود کرنا(شیپور)متعددی وجود داشت و طرز نواختن هر کدام معنای متفاوتی داشت.(کرنا عید،پرستش،توبه،جنگ،سوگواری).این کرنا این آیه از جنس جنگ است.پس عملا ما به عنوان ایمانداران باید صدای کرنا هفتم را بشنویم.شیطان میداند زمانش کوتاه است پس نقشه میکشد تا آنجا که میتواند بدرد بکشد و هلاک کند به همین دلیل پیغام عیسی به یوحنا به این خاطر است به کلیسا ها داده شود تا ما زمانها را بشناسیم.اگر زمان شیطان کم است زمان ما هم کوتاه است.زمانها به سرعت در حرکت است واگر در این کوتاه زمان چیزی هم دزدیده شود چیزی باقی نمیماند!اگر شیطان دنبال زمان خریدن است پس از وقت های ما میدزدد.او (شیطان)،ایشان(ایمانداران)!به واسطه خون بره (عیسی)!اگر ما میخواهیم بر قدرت تاریکی پیروز شویم باید به خون مسیح متوسل شویم.یحیی تعمید دهنده میگوید این است بره خدا که به جهت گناهان جهان آمده جان خود را بدهد!خون عیسی واعلام خون عیسی(کلام شهادت)! عیسی به واسطه جانش پیروز شد ما نیز جانمان را دوست نداریم و از این طریق پیروز میشویم

اشتراک