صلیب کلید ایستادن در جایگاه اقتدار است

کشیش سیامک زرگری
9 آگوست, 2015

چکیده موعظه

دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد.افسسیان6 پولس به عنوان دعای کامل صحبت میکند یک ساعتی که عیسی گفت با من بیدار بمانید و دعا کنید.پولس به کلیسای افسس نامه مینویسد راجع به اطاعت و اسلحه های روحانی صحبت میکند.دعای کامل دعایی است که بتواند تاثیرگذار باشد.معمولا ما وقتی از یک نفر خواهش میکنیم کاری کند از او انتظار داریم انجام شود،از این رو نسبت به خدا هم همینطور هستیم.اما گاهی میگوییم و نمیشود؟چه چیزی باعث میشود دعای من بالا نرود؟کلید این سوال در عادل بودن است.پولس میگوید در جنگ روحانی بدون اسلحه نمیتوانی کاری را پیش ببری زیرا جنگ تو نه با انسان بلکه با دنیای تاریکی است.روح ها و دیو هایی مثل دیو ترس ،طمع،این ها برای دنیای بی ایمان است،برای ما که عادل هستیم این دیو ها نه بلکه دیو های کله گنده تری به سراغ ما میاید.درگیر دیو های ضعیف بودن یعنی در دنیای جسمانی هستیم یا مرحله ایمانمان ضعیف است زیرا خود این دیو ها هم ضعیف هستند اما جنگ ما ایمانداران با ریاست ها و سلطنت ها است.این نشان میدهد جایگاه ما در عیسی مسیح بالا است شیطان ما را بزرگ میبیند باشد که ما نیز جای درست خود را ببینیم و بایستیم و به شایستگی جایگاه خود رفتار کنیم.پولس وقتی اسلحه ها را که نام میبرد میگوید تو برای جنگیدن باید سلاح داشته باشی اما برای پیروز شدن به دعا کردن نیاز داری.اسلحه ی بدون دعا و دعای بدون اسلحه هر دو برای تو شکست خواهد داشت.وقتی میل به دعا نداری خود دعا کردن و وقتی میل به خواندن کلام نداری خود کلام خواندن جنگ روحانی است و وقتی میگوید نکن و تو میکنی جنگ روحانی است.,,,,,,,,,

اشتراک