طریق بستن چهار دروازه ای که شیطان از آن ورود میکند

کشیش سیامک زرگری
3 می, 2020

چکیده موعظه

برکت و اطاعت برادران دوقلو هستند اگر میخواهی برکت دریافت کنی در اطاعت باش.خدا مطیعان را برکت میدهد و مطیعان و ترسندگان خدا را هیچ کمی نخواهد بودما ذریت ابراهیم هستیم پس اگر ما نسل ابراهیم هستیم قدرت بستن دروازه های دشمن را داریم.عیسی این وعده را که خدا به ابراهیم در پیدایش 22 داد را در متی 16 میگوید که شما را اقتدار میبخشم (کلیسا را که قوم جدید خدا است)تا دروازه های جهنم را ببندید و در های آسمان را بگشایید.کار دروازه اجازه ی ورود و خروج است.مسیح میگوید چگونه این درها میتواند شیطان به زندگی ما وارد یا خارج شود.در این دروازه بایست و مراقب باش گل نخوری.شیطان فقط از طریق دسترسی ای که ما به او میدهیم وارد میشود.اول تیموتائوس2:1«تیموتائوس شبان کلیسای افسس و ناظر چند کلیسای دیگر است.شروع کن برای سه گروه از مردم درست کن:1-جمیع مردم2- پادشاهان3- صاحب منصبان.خود پولس در جاهای مختلف راجع به نظم ها و اقتدارها حرف میزند که پدر سر عیسی سر شبان و شبان سر کلیسا است.چرا باری این سه گروه باید دعا کرد؟زیرا آنها صاحب اقتدار هستند.هر فرد یک در و دروازه است.انسانها صاحب اقتدار هستند.تو باید دروازبانی کنی/از این رو برای این 3 گروه باید دعا کنیم.نه اینکه گل و گلاب هستند و بی عیبند نه بلکه برای اینکه درهای باز را دروازه بانی کنی.دعا کن برای وکیلت اگر برای وکیلت دعا نکنی شیطان از او استفاده میکند وکیلت بر ضد خودت می ایستد.و همینطور برای هر آدم و هر صاحب منصب دیگری که دارای اقتدار است.از این رو شیطان بدین طریق در دنیا کار میکند نه برای اینکه قدرت دارد بلکه چون دسترسی پیدا کرده.تو باید دعا کنی و هر قدرت تاریکی که بر ضد تو ایستاده را ببند.زیرا کلید ملکوت به تو داده شده است.اجازه نده شیطان از خشم های تو ضعف های تو و اتهام هایی که بهت میزنند و ناراحت میشی استفاده کند تا تو خطا کنی.مواظب زندگی ات باش.در ادامه ی در های باز از دنیای تاریکی:

اشتراک