عیسا و مار برنجین بر نیزه موسی

کشیش سیامک زرگری
10 آوریل, 2020

چکیده موعظه

انجیل یوحنا باب 3 شرح حال ملاقات یک عالم یهودی به نام نیقودیموس با عیسی مسیح است.اینکه از آب و روح متولد شدن !در این آیات این باب آمده:هر که به عیسی ایمان آورد حیات جاودانی یابد .حیات یعنی زندگی معنی دار و ملوکانه.یک زندگی با کیفت بالا.عیسی راجع به یک زندگی متفاوت و ملوکانه صحبت میکند چون به نیقودیموس از ملکوت میگوید.تولد تازه و وارد ملکوت شدن.اینکه از روح باید متولد شوی.عیسی وعده ی ورود به ملکوت را میدهد.برای دیدن ملکوت و وارد شدن به ملکوت باید شرایطی داشت که عیسی در این مکالمه به نیقودیموس میگوید.ورود به ملکوت،ورود به یک حیات ملوکانه و یک زندگی ملوکانه است.همانگونه که موسی مار برنجین را روی نیزه زد من هم باید بلند کرده شوم و عیسی راجع به صلیب یخن میگوید اما صلیبی که در آن حیاتی جاری میکند زندگی تازه ای میدهد نه فقط برای آسمان بلکه این ملکوت آسمان روی زمین در زندگی ما به قدرت این صلیب میاید.پس تو میتوانی در دنیای سقوط کرده به عنوان شخص با اقتدار در ملکوت خدا روی زمین میتوانی زندگی کنی و اقتدار خدا از روی صلیب جاری میشود تا تو را وارد یک زندگی ملوکانه کند.عیسی مسیح که با او فامیل شدیم با ایمان به او و کار او روی صلیب اجازه داریم به خاطر این فامیلی وارد پادشاهی خدا شویم ما به این زندگی ملوکانه ی با هویت دعوت شده ایم.هر کسی اجازه ندارد وارد این زندگی شود بلکه تنها کسی که باور دارد من جزء زندگی سلطنتی آسمان هستم.حتی آبدارچی دربار هم دارای احترام است.آمین که ما برای ملکوت خدا هر کس از ما جایگاهی داریم و این فقط یک حرف نیست بلکه شیوه ی زندگی است.روی صلیب عیسی ما را از هلاکت آزاد میکند و ما را وارد حیات میکند که متفاوت است از ملکوت.بسیاری از ایمانداران نیز بیرون از ملکوت هستند زیرا ملکوت خدا عدالت و سلامتی و خوشی روح است اگر نداری یعنی ملکوت را دیدی اما بیرون ملکوت ایستادی.مگر میشود پدری چنین دولتمند داشت و در فقر و غم زندگی کرد؟زیرا پدر پسر خود را به زمین نفرستاد تا بر جهان داوری کند.گاهی هر بلایی میاید میگوییم داوری خدا است خدا دارد دنیا را داوری میکند!اما هنوز زمان داوری مانده و ما در دوران فیض هستیم و این را از کتاب مکاشفه میفهمیم زیرا وقتی داوری  خدا بیاید ایمانداران روی زمین نیستند،اگر قرار بود ایمانداران هم باشند دیگر چه فرقی بیان ایماندار  غیر ایماندار بود؟بله خیلی وقایع در دنیا را خدا اجازه میدهد رخ دهد اما فکر پشت این داستانها فکری از ضد خدا و دشمن خدا است.اما خدا پسرش را فرستاد تا به وسیله او جهان نجات پیدا کند.نجات به معنی رهایی یافتن و آزاد شدن و خلاصی یافتن است.خدا نه فقط حیات را میاورد بلکه نجات و آزاد شدن و شفا و شالوم را میاورد.ممکن است شخص بگوید ما باور داریم عیسی به مسیح تولد تازه و نجات را در پی دارد واگر بمیرد در آسمان خواهد رفت اما در باره ی شفا اینکه هر که ایمان بیاورد شفا یابد را چطور میتوان دید؟فکر نکنم!!هر که ایمان آورد کلید اصلی صحبت عیسی در مکالمه با نیقودیموس است و حامل یک پیغام نبوتی از عیسی است که قرار است این پیغام تمام خلقت را نجات دهد.,,,,,

اشتراک