عیسی در دنیای مردگان

کشیش سیامک زرگری
12 آوریل, 2020

چکیده موعظه

قوت رستاخیز عیسی:

در تمام تاریخ یکشنبه ما را به یاد پیروزی رستاخیز میندازد.پیروزی بر تمام درد ها و جفاها و مرگ.افسسیان 1:19«چون روح خدا بر تو آید قوت خواهی یافت»قوتی که قرار است برای ما در مسیح عیسی باشد و چه قدر این قوت عظیم است ،قوتی که عمل میکند و توانایی انجام کار است.قوتی که قادر است عوض کند.و وقتی تو در خدا عمل کنی قوت خدا باید از تو جاری شود.قوتی که عیسی را بلند کرد بی نهایت عظیم است.و خدا میخواهد قوتی را به ما دهد که همان قوتی است کمه عیسی به واسطه این قوت رستاخیز را تجربه کرد و در مسیح عمل کرد و او را از مردگان برخیزانید امروز نیز میتواند به نام مسیح در زندگی تو آنچه مرده را برخیزاند.همان روح با همان قوت با همان جنس با همان کیفیت.این قوت،قوت رستاخیز است که امروز در زندگی تو نیز کار خواهد کرد.این قوت عیسی را برد در جایگاه های آسمانی و او را در دست راست خدای پدر نشانید.وقتی دعا میکنی با باتری خالی نباش بلکه باید قوت داشته باشی و این قوت رستاخیز هرچه مرده را احیا میکند و حیات میدهد.مکاشفات خدا قوت عظیم دارد که بر ما جاری میکند.دست راست سمبل اقتدار،تایید پذیرش و سلطنت است.چه طور عیسی اکنون در دست راست پدر است؟انگار تا روز قبل از آن پدر به همراه پسر و روح قدوسش روی زمین کار میکرد اما الان نشسته!زیرا همه چیز در اقتدار او در این سه روز انجام شد.در این سه روز چه اتفاقی افتاد؟جمعه صلیب را دانستیم اما شنبه و یکشنبه چه شد؟همان قدرتی که ما را نیز در جایهای آسمانی در دست را ست عیسی نشانیده(اکنون انجام شده نه اینکه قرار است انجام شود) که عملا باز در دست راست پدر در امتداد و اقتدار عیسی هستیم/.همان روحی که عیسی را برخیزانید اکنون در ما ساکن است و ما را با ایمان در جایهای آسمانی نشانید (رومیان).فرق ایمانداران در همین است یکی واقعا خود را در دست راست پدر مطابق کلام خدا و ایمانش مبیبند و با آن اقتدار رفتار میکند یکی دیگر نه .شنبه (روز دوم)حزقیال 37:14«نبوت کرده بگو اینک من قبر های شما را میگشایم و شما را ای قوم من از قبرها بیورن آورده و به اسرائیل میاورم و چون چنین شود آنگاه خواهید دانست من یهوه هستم و به عمل خواهم آورد»اینجا راجع به رستاخیز روحانی قوم اسرائیل است که آنها را از آن حالت بد زندگی و مردگی روحانی دربیاورد.,,,,

اشتراک