عیسی قربانی کامل و پسندیده

کشیش سیامک زرگری
18 آوریل, 2014

چکیده موعظه

صلیب عیسی صلیب امید است.عیسی فیض مصلوب خدا است.پصح از اعیاد بسیار مهم بود که در همین عید عیسی مصلوب شد عیدی که برای خدا قربانی گناه میبردند.پصح در زبان عبری به معنی عبور است.وقتی خدا قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و آنها را از بردگی عبور داد این عید را به یاد این عبور انجام میدادند.عیسی فیض پدر بود که ما را از گناهانمان عبور داد.در قربانی که در سال یکبار انجام میشد،گناه پاک نمیشد بلکه پوشیده میشد و معنی کفاره و فدیه همین است یعنی پوشانیدن گناه.خدا در پصح ما را از گناه میپوشاند و عبور میدهد.در عهد عتیق 5 قربانی بود که یهودی ها انجام میدادند خدا این 5 قربانی را روی صلیب آورد یکبار برای همیشه تا قربانی مسیح به جای این 5 قربانی برای هر کس به او ایمان آورد عمل کند.
1- قربانی سوختنی:
2-قربانی آردی:
3-سلامتی:

اشتراک