فکر ميکنی زير اقتدار کی هستی ؟ خدا یا شیطان؟ چون سومی وجود ندارد

کشیش سیامک زرگری
12 اکتبر, 2014

چکیده موعظه

شیطان به دنبال دزدیدن اقتدار خدا رد زندگی تو است زیرا از اقتدار خدا خارج شوی خودت نیز صاحب اقتدار نیستی.مزمور 91: آنکه در ستر حضرت اعلی نشسته است زیر سایه ی قادر مطلق ساکن خواهد بود.و بعد لیستی از برکات میدهد.ما نمیتوانیم در اقتدار باشیم اگر اطاعت نکنیم اقتدار یعنی اطاعت از چتر خدا.با میل و عشق خودت تصمیم بگیری در اراده ی پدر باشی.زیر این چتر بودن به معنی کامل بودن و بی خطایی نیست بلکه حداقل نیست است وقتی خطایت را بفهمی بگویی خدایا بر من گنه کار رحم کن.زیر چتر رفتن یک میل و اشتیاق است.اقتدار یعنی رفتن زیر نظم و ترتیب الهی که خدا مهیا کرده است.اینکه خدا در خلقت سلسله مراتبی گذاشته است و اگر میخواهی در چتر خدا باشی باید سایر چتر ها را هم رعایت کنی و آنها را بپذیری.این نظم به تو امنیت میدهد.چرا نمیخواهیم زیر اطاعت همدیگر برویم؟کلام خدا میگوید کلیسا در اقتدار عیسی بایست همانطور که عیسی در اقتدار پدر ایستاده، ای همسر زیر اقتدار شوهر باش ،ای فرزند زیر اقتدار پدر و مادرت باش،ای کارگر در اقتدار کارفرما باش .تمام شفا ها ازادی ها زمانی اتفاق میفتد که ما در اقتدار قدرت برتر خدا باشیم.اگر زیر چتر خدا نباشی شفا و ازادی نمیاید.شفا را بگیری از دست میدهی وقتی بعد از دریافت از پادشاهی خدا خارج شوی .در دنیا دو اقتدار بیشتر نیست یا زیر اقتدار خدایی یا شیطان سومی ای در کار نیست.این که افرادی که باید در چتر او باشی از تو بدتر است یک فریب است که شیطان نمیخواهد تو در زیر چتر قرار بگیری تا بر خانواده تو دست درازی کند.اگر چتر تو که سوراخ است (ضعف و مشکل دارد)و تو میگویی چرا باید به حرفش گوش کنم؟ کلام خدا میگوید عیسی سر است و بدن کلیسا است،عیسی شوهر است و کلیسا عروس تصور کنید سر سالم است و بدن که ما هستیم حتما درست نیستیم و سالم نیستیم ولی سر که عیسی است سالم است و در اطاعت کامل پدر است.عیسی نباید بگوید چرا من باید سر این بدن نا مطیع و ناقص باشم؟اما او هنوز سر ما است.بر عکس هم همین است تو که بدنی خوبی اما شوهرت که سر تو است سوراخ است خدا او را میپوشاند.تا وقتی تو را به گناه نبرده در اطاعت چتر خودت باش.ادم اقتدارش را برای زن استفاده نکرد در نتیجه شیطان از آن بر علیه آنها استفاده کرد.اگر ما از اقتدر خدا خارج شویم این اقتدار به دست شیطان میفتد.در دنیای سقوط کرده ای که مرد به عنوان سر خودش در سقوط است خدا این نظم الهی را گذاشته تا همه در نهایت در چتر خدا قرار بگیریم.تو از اطاعت شوهرت در واقع از نظم الهی اطاعت میکنی,,,,,,

اشتراک