فکر کردی چرا خدا جواب دعاهاتو نمیده؟

کشیش سیامک زرگری
5 آوریل, 2020

چکیده موعظه

هرجا روح ترس میچرخد راه را برای روح مرگ باز میکند پیغام ترس از دست دادن و پیغام مرگ پایان دادن است و این دو با هم کار میکنند (ترس برادر مرگ است).ترس دلهره ی از دست دادن است.همه دنبال این هستند که مقصر را در دیگری پیدا کنند اما باید در خودمان دنبال این باشیم مبادا در ما گناهی یافت شود.مشکل های ما در رفتار و عکس العمل های ما است،در هر بگو مگویی هر دو مقصرند یکی کمتر یکی بیشتر اما در حقیقت هر دو سهم دارند.اگر روابط شفا نیابد شالوم نیست و جواب دعا نیست و آسمان سکوت میکند چون اگر نخواهی روابط خانواده ات را شفا بدی،خدا به چه خانواده ای جواب دهد؟خانواده ای که دائم در جنگ و خطا است؟برکت ثمره ی اطاعت از اراده ی خدا است.اما تو آیا در اطاعت کامل هستی؟واقعا میبخشی ؟خشمت را نمیگذاری تا غروب برسد؟خویشتن دار هستی؟در این صورت میتوانی انتظار داشته باشی از آسمان جواب و برکت باشد زیرا در اطاعتی.اما وقتی در اطاعت نیستی آسمان را به روی خودت میبندی.دیابلوس دارد روابط ها را میزند.دائم حق را به تو میدهد تا این مشکل حل نشود اما کلام خدا میگوید حق با کسی است که محبت بیشتری دارد و و باید قدم اول را بردارد.بامت بیش برفت بیشتر.مردان و زنان خدا مسح مضاعف دارند زیرا مسئولیت پذیری بیشتری دارند.قلب شکسته و رابطه های شکسته آسمان را میبندد.دوم تواریخ6:26«هنگامی که آسمان بسته شود» ملکوت خدا در ردارد و این در کلید دارد و این کلید ایمان است و ایمان آن چیزی است باور دارم خدا از من انتظار دارد.توبه کن بابت سهمی که تو ایفا نکردی.وقتی چیزی تو را اذیت میکند و کسی چیزی به تومیگوید،وقتی دلت میشکند در حضور خدا برو و به او لگو بعد بپرس خدایا تو چه میگویی؟وقتی قلب شکسته باشد هیچ پاسخی نیست.دوم تواریخ 7:14«آنگاه من از آسمان جواب خواهم داد....»این آیه راجع به معبد است که نمایندگی برای رفتن قوم خدا به حضور خدا باشد اما که در مسیح هستیم بدنهای ما معبد روح القدس است.اگر دعای تو حس میکنی در این معبد به آسمان نمیرود جوابش را در این آیات میتوان یافت،اگر توبه کنی و فروتن شوی و سهم خود را انجام دهی خدا از آسمان تو را پاسخ خواهد داد.وقت هایی که ما به خود حق میدهیم اما این دلیل نیست هرچه دلمان میخواهد بگوییم زیرا دیگری خطا کرده است.ما اجازه نداریم.,,,,,

اشتراک