فیض خدا غیرممکن را ممکن میسازد

کشیش سیامک زرگری
2 فوریه, 2014

چکیده موعظه

بار ها کار خوب انجام دادیم اما نتیجه معکوس داد،دل ما که بد نبود اما فیض خدا نبود.اگر در کار خوب حتی فیض نباشد چقدر سوتفاهم و اختلاف نظر پیش میاید!از این رو خدا باید فیضش را روی قلب تو بریزد که وقتی محبت دهی جواب دهد.تمامی کلام به ما میگوید همان فکر در تو باشد که در مسیح عیسی است.فکر ما به طورعادی کاشته شده از اعمال ابلیس و انسانی است اما کلان خدا آمد تا فکر ما را عوض کند و فکر پلید و منفی و تاریکی را بردارد و این یک فیض است .آنهایی که توبه کردند و به مسیح ایمان آوردند و فیض عیسی را دریافت کردند میتوانند در عیسی مسیح در زندگی شان حکم کنند.در زندگی ما شیطان به این سادگی عقب نشینی نمیکند .افکار ما که سالها از شیطان کاشته شده به این راحتی ریشه کن نمیشود.اگر تو برای خانواده ات حکم شفا و برکت نکنی یکی دیگر به اسم شیطان در زندگی تو حکم میکنی.در خانواده تو یکی باید حکم کند اگر تو در خداوند حکم نکنی شیطان خواهد کرد.خدا مرد را خلق کرده بود و کار باغ و نگهبانی باغ را به آدم سپرده بود وقتی زن خلق شد در این محیط آفریده شد که امنست آن در دست مرد بود،شیطان به باغ راه پیدا کرد،مرد باید محافظت میکرد!نکرد و شیطان آمد و حکمرانی باغ را در دستش گرفت و از آنجا تمامی خلقت سقوط کرد.حکم کن اما حکم سلامتی نه حکم لعنت.هرچه تو حکم کنی همان خواهد شد.افکار تو باید چون عیسی سلامتی باشد و همان را بر زندگی ات اعلام کنی.آرامش دست زن خانواده است که تربیت و آرامی را جاری سازد تو باید ای زن حکم کنی تا آرامی بر زندگی تو باشد.در خداوند حکم کنید.خدا میگوید مرد سر خانواده است (نه سرور)!.خدا نمیگوید زن سر خانواده است.ما در ایمان مسیحی نه مرد سالاری داریم نه زن سالاری نه بچه سالاری!ما خداسالاری داریم.یهوه ادونای سرور و سالار است.خانم ها سعی نکنید جای مرد را بگیری،زندگی ات خراب میشود.ای مرد سعی نکن جای زن را یگری زندگی ات خراب میشود.هر کس جای خودش باشد.جایی که از قبل خدا برایمان معین کرده است.فیض یعنی هدیه ،بخشش و لطف,,,,,

اشتراک