فیض رنگارنگ خداوند

کشیش سیامک زرگری
4 می, 2014

چکیده موعظه

کلام خدا به پولس گفت فیض من تو را کافی است قوت من در ضعف های تو نمایان میشود.جایی که کم میاوریم و از دست ما کاری ساخته نیست قوت خدا آنجا میاید.فیض وقتی ضعفی و کمبودی وجود دارد خودش را نشان میدهد.کلام خدا برای هر روز زندگی ما فیض را گفته یعنی هر روز ما به فیض خدا نیاز داریم و خود ما نیز باید فیض باشیم دستی که افتاده ای را بلند میکند. امروز خدا میخواهد ما منبع فیض باشیم که وقتی مردم ما را دیدند بگویند به راستی عیسی را در تو دیدم.کلام خدا میگوید نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح خدا.اما بین قدرت و قوت فرق هست.قدرت به معنی زور و بازو است اما قوت یعنی توانایی استعداد منطق سواد تجریبات.کلام خدا میگوید هیچ کدام از اینها نتیجه نمیدهد اگر روح خدا بر تو نیاید.خدا ما را دعوت کرده تا قوتش را بر ما بریزد تا از طریق ما او دیده شود.اول پطرس4:10«هر یک از شما مطابق فیضی که خدا به شما داده یکدیگر را خدمت کنید. همچون وکلای امین »خدا میگوید به توچیزی دادم که دیگری شاید ندارد یا کم دارد و میخواهم از طریق تو او را برکت دهم.میخواهی باعث برکت باشی؟ما چون وکلای امین باید باشیم وکیل چیزی که حق دیگری است را به او برمیگرداند اما ما چه چیزی را میتوانیم به خدا برگردانیم؟جلال.به خدا جلال دهیم خدا میگوید تو طوری زندگی کن که جلال خدا از تو دیده شود و این جلال به خدا دوباره برگردد زیرا گناهان ما جلال خدا را زایل کرده بود امااکنون که روحانی شدیم تصمیم داریم آنچه خراب شده را به خدا برگردانیم.در مقابل نیز ما وکیل خدا روی زمین هستیم تا هرچه از این فرزندان خدا توسط شیطان دزدیده شده است به نام مسح پس بگیریم و به آن شخص برگردانیم.,,,,,

اشتراک