فیض مسیح ما را لایق ملاقات با خدا میکند

کشیش سیامک زرگری
6 آوریل, 2014

چکیده موعظه

کلام خدا میگوید باران رحمت خدا بر نیکان و بدان یکسان میبارد.از سوی دیگر خدا به طور شخصی برای هر فردی منحصرا فیضی را در نظر دارد.عیسی سه سال و نیم با شاگردان بود و گفته بود اگر ایمان داشته باشید کاری که من کردم را میکنید بلکه بیشتر.به شاگردان گفت بروید و در اورشلیم بمانید چرا؟خدا میگوید اگر میخواهی شاهد من باشی و مسیحی نمونه باشی و مثل من عمل کنی و قوت داشته باشی و با ایمان زیست کنی و یمخواهی در زندگی ات چیزی یا کسی عوض شود و منتظر فیض خدا هستی،قبل از اینکه لطف خدا روی تو بیاید تو باید با خدای لطف کننده ملاقات کنی از این رو میگوید بروید در اورشلیم بمانید قبل از اینکه قوت و توانایی بیاید برو و خدای فیض را ملاقات کن.خروج «قوم اسرائیل بعد از یوسف که مورد احترام قرار کرفت و 400 سال در مصر بودند و چند میلیون شدند وقتی فرعون جدید آمد قوم اسرائیل را به ستوه دراورد به جایی که مردم در باب 3 فریادشان به آسمان بلند شد مثل امروز ایرانی ها.ما امروز اسرائیل واقعی هستیم و در مسیح عیسی قوم خدا و قوم برگذیده ی او هستیم در مسیح عیسی. خداوند گفت هر آینه مصیبت این قوم را شنیدم  و اشتغاثه ایشان را شنیدم تا ایشان را از دست ظالمان رهایی دهم و به سرزمین نیکو برم »این جا صحبت از لطف خدا است.خدا موسی را انتخاب میکند تا لطف خدا را جاری سازد و آنها را به سرزمین وعده ببرد و قول میدهد در تمامی طول مسیر نیز همراه شما خواهم بود و این نیز لطف خدا است.فرعون مخالفت میکند و خدا برایشان با 10 بلا میجنگد.آنقدر میجنگد تا فرعون تسلیم میشود و آنها را میرهاند.قوم رو به روی در های بسته رو به روی دریا قرار میگیرند!و خدا با معجزه ای دریا را باز میکند و میگوید نترسید من که شما را بیرون آوردم شما را نجات خواهم داد و همه ی این ها فیض خدا بود.چند میلیون آدم که بعد از دریا شروع میکنند پرستش کردند که یهوه خدای حقیقی است و ما را رهانید !و چه پرستشی میشود وقتی 1 میلیون زن پرستش کنند و دائم لطف و رحمت خدا را میستایند.دائم فیض خدا را شکر میکردند،,,,,.

اشتراک