فیض من تو را کافیست ، چون قوت من در اطاعت تو کامل میگرد

کشیش سیامک زرگری
16 مارس, 2014

چکیده موعظه

فیض و قوت خدا ابتدا با ایمان میاید.با ایمان پذیرفته میشود.از طرفی باید در این ایمان فروتن بود زیرا خدا روح و قوتش را بر فروتنان میریزد.ما یک استعداد ها پتانسیل ها و تجربیاتی که داریم که میتوانیم از آن استفاده کنیم که این هم باز فیض خدا است.و این ها در مواقعی که گیر میکنیم به کار میاید و خوب است اما نکته ی اصلی وقت هایی است که هیچ از اینها به درد نخورد،هنر تو دانش تو و حکمت تو کافی نباشد.اینجا میگویی خدایا باید چه کار کنم؟توانایی های من به کار نمیاید.اینجا در خود ضعف احساس میکنی.اما فیض خدا تو را کافی است و قوت خدا برای این ضعف تو که خودت قادر نیستی نمایان میشود و کفایت میکند. اینجا دعای ما به آسمان بلند میشود خدایا بریدم چه کنم؟ناتوانم مرا کمک کن.معمولا وقتی خودمان نا توان میشویم به حضور خدا میرویم و دعای خود را بالا میفرستیم و فیض خدا را میطلبیم.اما فیض خدا چگونه به قدرت تبدیل میشود؟بین قدرت و اطاعت رابطه ای مستقیم است.فیض هدیه ی خدا است.در زندگی ات حتما چیزی هست که نتوانی حل کنی و به قوت خدا نیاز داشته باشی.این فیض با قدرت و این قدرت با اطاعت رابطه دارد وقتی تو اطاعت میکنی فیض تبدیل به قدرت میشود و فیض جاری میشود.خدا میگوید فیض من تو را کافی است چون قوت من در اطاعت تو کامل میگردد. با اطاعت تو آسمان را باز میکنی و آنچه لازم داری بر زندگی تو میریزد.اطاعت فیض را به قدرت تبدیل میکند.شاید شنیدید که کسی میگوید از وقتی تصمیم گرفتن در اراده ی خدا باشم از چپ و راست برایم میبارد و سختی بر من میاید!مشکل کجاست؟نیروی تاریکی است که میخواهد تو را از خداوند دور کند،,,,

اشتراک