فیض من تو را کافیست.. تا قوت بیابی و ادامه دهی

کشیش سیامک زرگری
12 ژانویه, 2014

چکیده موعظه

شاگرد عیسی بودن یعنی مثل عیسی عمل کنی.در انطاکیه برای اولین بار شاکردان عیسی را مسیحی خواندند زیرا میدیدند آنها کارهایی را میکنند که عیسی میکرد پس مسیحی یعنی کسی که کاری چون عیسی کند و شبیه مسیح باشد.چون روح خدا با قوتش آید همچون عیسی میتوانیم باشیم در پرستش در عمل در دعا.چطور میتوان مثل عیسی عمل کرد؟از قدرت بی قیاس و نا محدود و عظیم او آگاه باشید.شیطان امروز دیگر از مسیحی شدن نمیترسد چون خیلی ها که مسیحی میشوند بیشتر نام خدا را ضایع میکنند با رفتارشان!شیطان از مسیحی شدن نمیترسد از آمدن قوت روح خدا میترسد.رومیان 5:17«آنانی که فیض بیکران خدا را دریافت کردند توسط عیسی مسیح حکم خواهند کرد»همه ما فیض عیسی را دریافت کردیم ما بدون فیض نجات پیدا نمیکردیم.این آیه میگوید اگر فیض یافته ای در زندگی ات چون عیسی حکم خواهی کرد.حکم نه داوری و محکوم کردن دیگران بلکه بر آنچه بر خلاف ذات خدا است و مخالف او است حکم خواهی کرد.اگر تا الان حکم نکردی چون بی خبر از آن قدرت عظیم هستی.وقتی با کلمه فیض رو به رو میشویم آنچه لایق آن نیستیم را از خدا میگیریم از گناه شسته میشویم و عادل شمرده میشویم.فیضِ خداوند برای حکم کردن و فرمان دادن است.اگر شرایطی در زندگی تو یا عزیز تو است که از آن درد میکشی عاجز هستی و نمیتوانی آن را عوض کنی و کم آوردی؟پولس نیز این را تجربه میکند که در قسمتی از زندگی خود کم آورده است و سه بار دعا میکند و خدا به او جوابی میدهد.اول قرنتیان 12:9« فیض من تو را کافی است قوت من در ضعف تو نمایان میشود»فیض خدا که بیاید قوت میاید ودر آنچه ضعیف هستیم انجام خواهیم داد.جایی که تو ضعیف هستی و به قدرت احتیاج داری نیاز تو فیض خدا است.فیض در یونانی به معنی کاریز است به معنی هدیه بخشش لطف .کلام خدا میگوید هدیه ی من برای تو کافی است.لطف و رحم من برای تو کافیست زیرا بر تو قوتی میاورد که در هرچه ضعف داری به قوت تبدیل شود.هر وقت احساس کردی کم آوردی به فیض خدا نیاز داری.دریافت روح خدا خودش یک فیض است.کلیساهایی که از قوت خدا و ضعف خدا حرف میزند میترسد!این قدرت همانی است که بر شاگردان آمد.خودِ انجام ایمان هدیه ای الهی است.هر آنچه ما داریم هدیه ی خدا است پس برای هر چیزی به فیض نیاز داریم از این رو کلام خدا میگوید دائم از روح خدا پر شوید تا دائم قوت یابید.

اشتراک